Zm.: uchwała w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Monitor Polski

M.P.1987.38.322

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 grudnia 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (Monitor Polski z 1987 r. Nr 6, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez Głównego Inspektora Pracy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

2)
załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały,
3)
w załączniku nr 2 do uchwały, w tabelach stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, w części A lp. 8 otrzymuje brzmienie:
123456
"8Sekretarz: Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, dyrektora zespołu, biura, okręgowego inspektora pracywyższe

średnie

-

2

4-13-"
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r., z tym że w odniesieniu do pracowników Głównego Inspektoratu Pracy miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, określone w załączniku do niniejszej uchwały, obowiązują od dnia 1 grudnia 1987 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
110.000-12.000 1 4.000
211.000-14.000 2 6.000
312.000-16.000 3 8.000
414.000-18.000 410.000
516.000-20.000 512.000
618.000-22.000 614.000
720.000-24.000 717.000
822.000-26.000 820.000
924.000-28.000 923.000
1026.000-30.0001025.000
1128.000-32.000
1230.000-34.000
1332.000-36.000
1434.000-38.000
1536.000-40.000
1638.000-42.000
1740.000-44.000
1842.000-46.000
1944.000-49.000
2046.000-52.000
2149.000-55.000