Zezwolenie na wypłatę złotych osobom zagranicznym tytułem kieszonkowego w bezdewizowej wymianie wczasowo-turystycznej.

Monitor Polski

M.P.1988.19.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 czerwca 1988 r.
w sprawie zezwolenia na wypłatę złotych osobom zagranicznym tytułem kieszonkowego w bezdewizowej wymianie wczasowo-turystycznej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) zarządza się, co następuje:
Zezwala się jednostkom i zakładom budżetowym oraz innym jednostkom organizacyjnym, będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej, organizacjom politycznym i społecznym, w tym stowarzyszeniom kultury fizycznej, prowadzącym bezdewizową wymianę wczasowo-turystyczną z zagranicą na podstawie zawartych umów, na wypłatę osobom zagranicznym w Polsce kieszonkowego w wysokości do 1.200 zł dziennie na osobę, pod warunkiem, że równowartość tej kwoty, przeliczonej według obowiązującego bieżącego kursu walut obcych w złotych ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, otrzymywać będą w walucie danego kraju od kontrahenta zagranicznego osoby krajowe uczestniczące w tej wymianie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.