Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Monitor Polski

M.P.2022.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 125
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa małopolskiego aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 1066), zmienionego uchwałą nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 717) oraz uchwałą nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 612) oraz zmienionego aneksem nr 3 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

wzór

Załącznik