Monitor Polski

M.P.2017.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 59
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa małopolskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 1066), zmienionego uchwałą nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 717), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

zawarty w dniu ....................................... w .................................. , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ...................................... ..................... .............................. ................................. .........................

...................., na podstawie pełnomocnictwa nr ............................. z dnia ...................... 2017 r.

oraz

Województwem Małopolskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

............................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,

oraz

............................................., Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego zatwierdzonym uchwałą nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 1066), zmienionym uchwałą nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Nowy Sącz i Tarnów lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona samorządowa / rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

/ budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy

operacyjne na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.S-7 Warszawa - Rabka odcinki: Radom - Skarżysko Kamienna, Chęciny - granica województwa, Igołomska - Christo Botewa, Lubień - RabkaStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4 i 15) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.S-7 Warszawa - Rabka, odcinek granica województwa - IgołomskaStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt obarczony dużymi problemami w pozyskaniu decyzji realizacyjnych.
5.S-1 Pyrzowice - Bielsko BiałaStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 18) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt obarczony dużymi problemami w pozyskaniu decyzji realizacyjnych.
6.DK 75 Brzesko - Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna - Nowy SączStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Warunkiem przygotowania i realizacji projektu jest dostępność środków. Zakres prac uzależniony od wyników prac dokumentacyjnych.
7.Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
8.Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 kmStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
9.Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
10.Obwodnica Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
11.Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowychStrona samorządowaRPOFinansowanie ze źródeł samorządowych.
12.Węzeł "BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4 z drogą

krajową Nr 4 - węzeł "Bochnia"

Strona samorządowaRPOFinansowanie ze źródeł samorządowych.
13.Węzeł

"WIERZCHOSŁAWICE":

(a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł "Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Strona samorządowaRPOFinansowanie ze źródeł samorządowych.
14.Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnejStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 13) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
15.Prace na linii kolejowej Nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice - odcinki na terenie województwa małopolskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
16.Prace na liniach kolejowych Nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice

- Bytom - Chorzów Stary

- Mysłowice Brzezinka

- Oświęcim oraz Dorota

- Mysłowice Brzezinka

- odcinki na terenie województwa małopolskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 11) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
17.Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów - odcinki na terenie województwa małopolskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 36) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
18.Prace na liniach kolejowych Nr 62, 660 na odcinku Tunel

- Bukowno - Sosnowiec

- odcinki na terenie województwa małopolskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 46) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
19.(a) Modernizacja linii kolejowej Katowice - Kraków (szybkie połączenie) (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki w zakresie przewidzianym w WPIKStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Inwestycje realizowane w ramach programów wieloletnich.
20.Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz w ramach projektu Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz

- Muszyna - granica państwa i Chabówka - Nowy Sącz

Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / inne

Odcinek ujęty w DI (poz. 47) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów

kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od zakończenia prac nad studium wykonalności, możliwości realizacji projektu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja realizowana w ramach właściwego wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego przez RM na lata 2014 - 2020.

21.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica województwaStrona samorządowaRPOProjekt uzyska zapewnienie środków z RPO do wysokości 20 mln EUR z zastrzeżeniem uzgodnienia zakresu pomiędzy Samorządem Województwa a stroną rządową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A.).
22.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona samorządowa / rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

/ środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty zostaną wyłonione w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Urzędem Marszałkowskim a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz właściwego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

23.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona samorządowa / rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

/ środki jednostek samorządu terytorialnego

24.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona samorządowa / rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

/ środki jednostek samorządu terytorialnego

25.Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei AglomeracyjnejStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w KPK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (priorytet inwestycyjny 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
26.Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskichStrona samorządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w KPK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (priorytet inwestycyjny 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
27.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskimStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata

2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym będą wyłaniane projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
28.Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - ProkocimStrona rządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt realizowany zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego - podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Zdrowia (część 46 budżetu państwa). Uchwała Nr 27/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. zawiera zobowiązanie Zarządu Województwa Małopolskiego do wsparcia finansowego budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu ze środków RPO.
29.Przebudowa

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Strona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt realizowany zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego - podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Zdrowia (część 46 budżetu państwa). Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
30.Budowa północnej obwodnicy KrakowaStrona samorządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 /

budżet państwa

Poza DI do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od dostępności środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz rezerwy subwencji ogólnej/budżetu państwa.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron

(Strona rządowa

/ samorządowa)

Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Budowa odcinek DK 47 Rdzawka - Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ - Zakopane (Węzeł Poronin)Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
2.Budowa Beskidzkiej Drogi IntegracyjnejStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
3.Obwodnica Limanowej w ciągu DK28Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
4.Obwodnica Skawiny (etap IV i V)Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
5.Obwodnica Gorlic w ciągu DK28Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
6.Przebudowa DK 94 Kraków-OlkuszStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
7.Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego - budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
8.Modernizacja linii kolejowej Nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - OświęcimStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 50) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
9.Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei AglomeracyjnejStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Elementy umieszczone w WPIK. W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
10.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 96 odcinek Stróże - MuszynaStrona samorządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
11.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 Sucha Beskidzka - granica województwaStrona samorządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
12.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Stróże - granica województwaStrona samorządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
13.Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznychStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 15) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
14.Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska)Strona samorządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

W zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
15.CTA - Obserwatorium astronomii gamma TeVStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
16.SPIRAL2Strona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
17.SUNLAB - Podziemne Laboratorium w SieroszowicachStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
18.CCB - Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa)Strona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata

2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum PMDIB: tylko małopolskie). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
19.ESS - Europejskie Źródło SpalacyjneStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
20.SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania SynchrotronowegoStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum PMDIB: tylko małopolskie). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
21.NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla ElektroenergetykiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum PMDIB: tylko małopolskie). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
22.NCTE - Narodowe Centrum Technologii EnergetycznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i inteligentnymi specjalizacjami.
23.Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMETStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
24.C4@A4 - Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4Strona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

w trybie konkursowym)

Rekomendowany do RPO. Projekt z PMDIB (lider konsorcjum z woj. małopolskiego). Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
25.Centrum Badawczo- Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet JagiellońskiStrona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
26.Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet JagiellońskiStrona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
27.Centrum

Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia", Akademia Górniczo- Hutnicza

Strona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
28.Uniwersyteckie Centrum Medycyny

Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej,

Uniwersytet Rolniczy

Strona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
29.Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK CyfronetStrona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
30.Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki KrakowskiejStrona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
31.Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w KrakowieStrona samorządowaRPOFinalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
32.Małopolskie Centrum NaukiStrona samorządowaRPOProjekt przewidziany do realizacji na poziomie regionalnym. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
33.Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w KrakowieStrona rządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej. Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest uzależniona od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.
34.Szlak architektury drewnianej - piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianychStrona samorządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014-2020

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE, dostępności alokacji, zgodnie z właściwym trybem wyboru projektów.
35.Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy SączStrona samorządowaRPO / środki

budżetu państwa

Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
36.Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy lecznictwa psychiatrycznego oraz uzależnień w MałopolsceStrona samorządowaRPO / środki

budżetu państwa

Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu środków krajowych realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
37.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
38.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
39.Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja i zakres przedsięwzięcia będą zależały od ujęcia w dokumencie Project pipeline dla sektora energetyki.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 10.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 206 643 592,02 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 66 264 568,28 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 209 825 377,82 PLN.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy z zastrzeżeniem ust. 7",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

__________________ ______________________

Członek Zarządu Województwa

_____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r......
Źródło finansowania

A

Źródło finansowania

B

Źródło finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.