Monitor Polski

M.P.2017.523

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 56
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa dolnośląskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego (M.P. poz. 1060), zmienionego uchwałą nr 126 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 761), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

zawarty w dniu ............................. w .........................., między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa .................... ...................... ...................... ............................. ......................................... ........................... ..............................., na podstawie pełnomocnictwa nr ................................. z dnia .................................. 2017 r.

oraz

Województwem Dolnośląskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

.........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego,

oraz

.........................................., Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego zatwierdzonym uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego (M.P. poz. 1060), zmienionym uchwałą nr 126 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 761), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 3 w lit. d wyrazy "wsparcie finansowe" zastępuje się wyrazami "wsparcia finansowego",
c) w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Świdnica, Wałbrzych lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona

samorządowa)

Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika 1b do Kontraktu.
3.Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym ŚląskuStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika 1b do Kontraktu.
4.S3 Sulechów - LegnicaStrona rządowawłaściwy krajowyPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 8)
program operacyjny na lata 2014-2020do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
5.S3 Legnica - BolkówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 33) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
6.S5 Wrocław - Bydgoszcz (Korzeńsko - Wrocław)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 6) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
7.Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011-2015.
8.Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów

- Zielona Góra - Rzepin

- Szczecin Podjuchy

- na terenie województwa dolnośląskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu.
9.Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław BrochówStrona rządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF)Odcinek ujęty w DI (poz. 16) do Strategii Rozwoju Transportu.

W zakresie finansowania z CEF - realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach CEF.

10.Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław - Kamieniec ZąbkowickiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 39) do Strategii Rozwoju Transportu.
11.Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec -ZgorzelecStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 34) do Strategii Rozwoju Transportu.

W zakresie finansowania z CEF - realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach CEF.

12.Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław MikołajówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 35) do Strategii Rozwoju Transportu.
13.Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica - Rudna GwizdakówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 25) do Strategii Rozwoju Transportu.
14.Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn)

- Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn

- Leszno - Głogów

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 42) do Strategii Rozwoju Transportu.
15.Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 1) na liście projektów wodnych śródlądowych.

Realizacja uzależniona m.in. od spełnienia

- odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnejwarunkowości ex-ante.
16.Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice). Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 6) na liście projektów wodnych śródlądowych.

Realizacja uzależniona m.in. od spełnienia warunkowości ex-ante.

17.Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice,

Krapkowice i Opole oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 8) na liście projektów wodnych śródlądowych.

Realizacja uzależniona m.in. od spełnienia warunkowości ex-ante.

18.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności

miejskiej/ekologicznego

transportu

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.
19.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

20.Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej - komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOFStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoW miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 7.4 w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
21.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego
regionalną agendą naukowo-badawczą.
22.Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. WejherowskiejStrona rządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zasadami realizacji programu i podpisaną umową o dofinansowanie.
23.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskimStrona rządowaśrodki budżetu państwa / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24.Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy RacławickiejStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
25.Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w LubinieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
26.Sieci Energetyczne Polski ZachodniejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja projektów uzależniona od kształtu aktualizowanego Project pipeline i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona

samorządowa)

Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.S3 Bolków - granica państwaStrona rządowaCEFPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 33) - lista rezerwowa do CEF. Finansowanie pod warunkiem porozumienia strony polskiej i strony czeskiej w sprawie realizacji odcinka transgranicznego, a także od dostępności środków i rozstrzygnięć dotyczących CEF.
2.A18 Olszyna - GolniceStrona rządowainnePrzedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 5). Inwestycja nie jest przewidziana ze środków UE.
3.Obwodnice na drogach krajowych:

* Milicza

* Oławy

* Świdnicy

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (obwodnica Świdnicy) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach
właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
4.Obwodnica GłogowaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość realizacji pod warunkiem dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
5.Obwodnica WałbrzychaStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość ubiegania się o środki UE w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
6.Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej GóryStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
7.Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej Nr 94Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu / węzłów miejskich sieci bazowej.
8.Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn

- Jarocin - Września

- Gniezno

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 54) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
9.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław OsobowiceStrona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A.) samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Do dalszych uzgodnień z samorządem województwa odnośnie możliwości realizacji z RPO.
10.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska - Świdnica MiastoStrona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Do dalszych uzgodnień z samorządem województwa odnośnie możliwości realizacji z RPO.
11.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 286 na odcinku Wałbrzych

- Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa Ruda - Kłodzko

Strona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Do dalszych uzgodnień z samorządem województwa odnośnie możliwości realizacji z RPO.
12.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 274 na odcinku Jelenia Góra - ZgorzelecStrona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Do dalszych uzgodnień z samorządem województwa odnośnie możliwości realizacji z RPO.
13.Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT IIStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
14.Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszącychStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na listę projektów wodnych śródlądowych.

Realizacja uzależniona od dostępności środków, wyników negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE oraz spełnienia warunkowości ex-ante.

15.Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III klasy drogi wodnejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu na listę projektów wodnych śródlądowych.

Realizacja uzależniona od dostępności środków, wyników negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE oraz spełnienia warunkowości ex-ante.

16.Polish EMC laboratories NetWork (EMC - LabNet)Strona rządowa / samorządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z programem i inteligentnymi specjalizacjami.
17.CLARIN - Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologicznaStrona rządowa / samorządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z programem i inteligentnymi specjalizacjami.
18.International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTAStrona

samorządowa

RPOProjekt odpadł w II etapie aktualizacji PMDIB, ale rekomendowany do RPO.

Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie

w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
19.Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJAStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
20.Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy"Strona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Projekt uzgodniony jako przedsięwzięcie realizujące Strategię Rozwoju Polski Zachodniej.
21.Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
22.Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej

oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną

Strona

samorządowa

RPOProjekt nie był wcześniej oceniany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewentualna rekomendacja i wskazanie do RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
23.Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych (PCZBB)Strona

samorządowa

RPOProjekt nie był wcześniej oceniany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewentualna rekomendacja i wskazanie do RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
24.Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - JakuszycachStrona rządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.

Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji i wysokości możliwego dofinansowania pod kątem dostępności środków w Programie oraz stanu technicznego i funkcjonalnego zadania.

25.Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum LekkoatletycznegoStrona rządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.

Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji i wysokości możliwego dofinansowania pod kątem dostępności środków w Programie oraz stanu technicznego i funkcjonalnego zadania.

26.Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCOStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOPrzedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym.
27.Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali StuleciaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOPrzedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym.
28.Dolnośląski Ośrodek Medycyny InnowacyjnejStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
29.Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-NaczyniowejStrona rządowaśrodki budżetu państwa / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLCARD finansowanego
z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. Możliwość udziału w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
30.Rozwój infrastruktury

szpitalnych oddziałów

ratunkowych na terenie

województwa

dolnośląskiego

- w zakresie modernizacji

obiektów

oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji właściwego programu krajowego na lata 2014 - 2020 z KE.
31.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
32.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 87 959 732,24 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 71 611 356,72 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 149 745 364,38 PLN.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

5) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

6) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
7) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

8) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

9) załączniki 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
10) uchyla się załączniki 2a, 2b i 4b;
11) w załączniku 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister: Marszalek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

___________________ ___________________

Członek Zarządu Województwa:

___________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r.......
Źródło

finansowania

A

Źródło

finansowania

B

Źródło

finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęciaData ukończenia
(A)(B)
mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne.

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.