Monitor Polski

M.P.1962.77.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 czerwca 1962 r.
w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia lektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Na podstawie art. 105 i 132 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225) i w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki - zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do lektorów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych - zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych, podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
2. Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych, nauczycieli przedmiotów pomocniczych w wyższych szkołach artystycznych oraz akompaniatorów regulują odrębne przepisy.
§  2.
1. Lektorom przyznaje się przy powołaniu do pracy uposażenie zasadnicze grupy 5 K.
2. Rektor szkoły wyższej (wyższej szkoły zawodowej) może przyznać przy powołaniu do pracy uposażenie:

- grupy 4 K, gdy lektor posiada co najmniej 5 lat pozytywnie ocenionej praktyki pedagogicznej w nauczaniu danego języka w szkołach wyższych i średnich,

- grupy 3 K, gdy lektor posiada co najmniej 10 lat pozytywnie ocenionej praktyki pedagogicznej w nauczaniu danego języka w szkołach wyższych i średnich lub gdy lektor mający co najmniej 7 lat takiej praktyki wykazał się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej bądź w zakresie doskonalenia metod nauczania języka obcego, bądź przez opracowywanie skryptów i podręczników.

3. Lektor pobierający uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K awansuje do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 2.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do lektorów posiadających kwalifikacje określone w uchwale nr 144 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. w sprawie określania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języków obcych zatrudnionych w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr A-24, poz. 201).
§  3.
1. Nauczycielom wychowania fizycznego przyznaje się przy powołaniu do pracy uposażenie zasadnicze grupy 5 K.
2. Rektor szkoły wyższej może przyznać przy powołaniu do pracy uposażenia:

- grupy 4 K, gdy nauczyciel wychowania fizycznego posiada co najmniej 5 lat pozytywnie ocenionej praktyki pedagogicznej w szkołach wyższych i średnich,

- grupy 3 K, gdy nauczyciel wychowania fizycznego posiada co najmniej 10 lat pozytywnie ocenionej praktyki pedagogicznej w szkołach wyższych i średnich.

3. Nauczyciel wychowania fizycznego pobierający uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K awansuje do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 2.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do nauczycieli wychowania fizycznego posiadających kwalifikacje określone w uchwale nr 342 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr A-52, poz. 581).
§  4.
1. Nauczycielom przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych przyznaje się przy powołaniu do pracy uposażenie zasadnicze grupy 6 K.
2. Rektor szkoły wyższej (wyższej szkoły zawodowej) może przyznać przy powołaniu do pracy uposażenie:

- grupy 5 K, gdy nauczyciel przedmiotu, zawodu lub umiejętności praktycznych posiada w zakresie nauczanego przedmiotu co najmniej 5 lat pozytywnie ocenionej praktyki w szkołach wyższych i średnich,

- grupy 4 K, gdy nauczyciel przedmiotu, zawodu lub umiejętności praktycznych posiada w zakresie nauczanego przedmiotu co najmniej 10 lat pozytywnie ocenionej praktyki w szkołach średnich i wyższych.

3. Nauczyciel przedmiotu, zawodu lub umiejętności praktycznych, pobierający uposażenie zasadnicze grupy 6 K lub 5 K, awansuje do bezpośrednio wyższej grupy uposażania przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 2.
§  5. Awansowanie do wyższej grupy uposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3, może nastąpić najwcześniej z dniem pierwszym miesiąca następującego po spełnieniu warunków, od których zależy wyższa grupa uposażenia.
§  6.
1. Lektorów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, zatrudnionych w szkołach wyższych przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225), przeszeregowuje się do grup uposażenia zasadniczego, określonych w § 3 tegoż rozporządzenia - przy zastosowaniu zasad ustalonych w §§ 2-4 niniejszego zarządzenia.
2. Nauczyciele zawodu, którzy w czasie określonym w ust. 1 nie mając jeszcze 5 lat praktyki nauczycielskiej pobierali w wyższych szkołach artystycznych uposażenie zasadnicze w kwocie 1.600 zł miesięcznie zgodnie z zarządzeniem nr 119 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 czerwca 1955 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w wyższych szkołach artystycznych - przeszeregowuje się do grupy 5 K.
§  7.
1. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli języków obcych w szkołach wyższych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 4, poz. 33),
2) zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 1956 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych oraz nauczycieli zawodu w niektórych szkołach wyższych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 28, poz. 388 i z 1958 r. Nr 55, poz. 262).
2. W zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem traci moc zarządzenie nr 119 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 czerwca 1955 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w wyższych szkołach artystycznych.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.