Monitor Polski

M.P.1953.A-74.891

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 24 czerwca 1953 r.
w sprawie zasad zwrotu worków tkanych używanych przy dostawach przetworów zbożowych dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Skupu.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 16 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami (Monitor Polski Nr A-9, poz. 82) zarządza się, co następuje:
§  1. W obrocie przetworami zbożowymi worki tkane (jutowe, pakulane, wiskozowo-papierowe), używane przy dostawach towaru przez jednostki podległe Ministrowi Skupu, zalicza się do opakowań wypożyczanych.
§  2. Za dostawcę uważa się zakład podległy Ministrowi Skupu, który zapakował i wydał lub dokonał wysyłki przetworów zbożowych w workach, za odbiorcę zaś - ten zakład, na który wystawiono fakturę za dostarczony towar.
§  3.
1. Worki należy starannie zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniami, ogniem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi itp.
2. Worki powinny być przechowywane w warunkach higienicznych.
3. Kierownictwo każdego zakładu odbiorcy wyznaczy miejsce lub pomieszczenie na przechowywanie opróżnionych worków.
4. Worki nie mogą być używane przez odbiorcę do przechowywania lub przewożenia innego rodzaju towaru niż ten, dla którego są one przeznaczone.
§  4. Odbiorcy obowiązani są do zabezpieczenia i zwrotu worków, w których otrzymali przetwory zbożowe.
§  5.
1. Dostawca i odbiorca obowiązani są do prowadzenia ilościowej ewidencji ruchu opakowań w oparciu o zasady ustalone w branżowych planach kont.
2. Dostawca i odbiorca obowiązani są do prowadzenia ewidencji terminów zwrotu.
§  6. Dostawca obowiązany jest:
1) oznaczyć na workach trwale i widocznie:
a) znak wytwórcy przetworów zbożowych,
b) napis "do zwrotu",
c) dane stwierdzające rok i kwartał ich wytworzenia;
2) podać w fakturze dotyczącej dostarczonego towaru również ilość i rodzaj opakowań oraz terminy zwrotu.
§  7. Dostawca może w fakturze wskazać inną jednostkę, której ma być przesłane opakowanie.
§  8.
1. Ustala się następujące terminy zwrotu worków przez:
1) hurtownie Centralnego Zarządu Hurtu Spożywczego, otrzymujące przetwory zbożowe z młynów znajdujących się:
a) w tej samej miejscowości - w ciągu 39 dni,
b) w innej miejscowości - w ciągu 48 dni;
2) hurtownie Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" otrzymujące przetwory zbożowe z młynów znajdujących się:
a) w tej samej miejscowości - w ciągu 42 dni,
b) w innej miejscowości - w ciągu 50 dni;
3) innych odbiorców - w ciągu 28 dni.
2. Podane w ust. 1 pkt 1 i 2 terminy zwrotu worków obowiązują w przypadku, gdy odpowiednie normatywy wymagają przechowywania przetworów zbożowych w sieci hurtowej przez 17 dni. W przypadku zmiany normatywu terminy zwrotu worków ulegają przedłużeniu bądź skróceniu o odpowiednią ilość dni.
3. Terminy określone w ust. 1 liczy się od daty odbioru towaru z zakładu dostawcy lub dnia wysłania towaru w workach do dnia zwrotu worków do zakładu dostawcy lub dnia wysyłki worków publicznym środkiem transportu. Dniem wysyłki jest data stempla przewoźnika na liście przewozowym.
4. Jeśli termin zwrotu worków upływa w dniu wolnym od pracy, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.
§  9.
1. Odbiorcy obowiązani są zwracać dostawcom worki w tym samym asortymencie i zaopatrzone w znaki dostawcy w pełnej otrzymanej ilości.
2. W przypadku otrzymania przez odbiorcę od dostawcy worków:
1) całych nie reperowanych - odbiorca obowiązany jest zwrócić dostawcy co najmniej 98% tych worków w stanie nadającym się do dalszego użytku, a pozostałe 2% może być niezdatnych do użytku;
2) reperowanych (cerowanych, łatanych) - odbiorca obowiązany jest zwrócić co najmniej 93% tych worków w stanie nadającym się do dalszego użytku, a pozostałe 7% może być niezdatnych do użytku.
3. Za worki niezdatne do dalszego użytku uważa się worki nadmiernie zniszczone, podarte lub przesiąknięte obcymi zapachami.
§  10. Przy ustalaniu przez odbiorcę lub dostawcę braków ilościowych i wad jakościowych worków stosuje się odpowiednio §§ 36-39 ogólnych warunków dostaw zbóż i przetworów zbożowych, stanowiących załącznik nr 26 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 sierpnia 1950 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw (Biuletyn PKPG z 1950 r. Nr 20, poz. 226, z 1951 r. Nr 5, poz. 53, Nr 16, poz. 153, Nr 19, poz. 182, Nr 20, poz. 188, Nr 21, poz. 209 i 210, Nr 22, poz. 220, Nr 25, poz. 264, Nr 27, poz. 285, z 1952 r. Nr 55, poz. 242 i z 1953 r. Nr 11, poz. 57).
§  11.
1. Koszt transportu przy zwrocie worków do zakładu dostawcy ponosi odbiorca. W przypadku gdy worki wysyłane są publicznymi środkami transportu, odbiorca ponosi koszty transportu tylko do stacji lub portu miejsca przeznaczenia.
2. Worki należy przesyłać najtańszym środkiem transportu. Przy transporcie kolejowym na liście przewozowym należy zaznaczyć, że przedmiotem przesyłki są opakowania używane (Taryfa towarowa PKP - poz. 1867).
3. Wysyłający zobowiązany jest do zabezpieczenia worków przy transporcie zgodnie z wymaganiami przepisów przewoźnika.
4. Najpóźniej następnego dnia po nadaniu worków do przewozu odbiorca powinien wysłać dostawcy zawiadomienie, podając datę nadania, środek przewozu, wagę, ilość i rodzaj worków.
§  12.
1. W razie niezwrócenia worków w terminie:
1) odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy tytułem kary umownej trzykrotną wartość cennikową worków;
2) dostawca wyznaczy odbiorcy odpowiedni dodatkowy termin do zwrotu worków i termin dodatkowy nie może być dłuższy niż określony w § 8.
2. W razie niezwrócenia worków w terminie dodatkowym odbiorca obowiązany jest ponownie uiścić dostawcy tytułem kary umownej trzykrotną wartość cennikową worków.
3. Uiszczenie kar umownych przewidzianych w ust. 1 i 2 nie zwalnia odbiorcy od obowiązku zwrotu worków.
4. W przypadku niezwrócenia worków w terminie dodatkowym dostawca niezależnie od żądania uiszczenia kary umownej, określonej w ust. 2, wystąpi niezwłocznie z wnioskiem do właściwej państwowej komisji arbitrażowej o orzeczenie zwrotu worków przez odbiorcę.
5. W przypadku zwrotu worków niezdatnych do dalszego użytku w ilościach większych niż określone w § 9 ust. 2 odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości cennikowej worków za ilość przekraczającą ustalony w § 9 procent worków niezdatnych do dalszego użytku.
§  13.
1. W razie niemożności zwrotu worków wskutek ich zaginięcia lub zniszczenia odbiorca obowiązany jest powiadomić o tym dostawcę w terminie przewidzianym dla zwrotu worków i uiścić jednorazowo tytułem kary umownej trzykrotną wartość cennikową worków, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy zaginięcie lub zniszczenie nie nastąpiło skutkiem działania lub zaniechania odbiorcy, odbiorca obowiązany jest przekazać dostawcy równowartość cennikową worka, jeśli był on ubezpieczony przez odbiorcę.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy zaginięcie lub zniszczenie było skutkiem działania lub zaniechania dostawcy.
§  14. Przy sprzedaży przetworów zbożowych jednostkom prywatnym należy w umowach zastrzec zwrot worków w ustalonych terminach pod rygorem kar umownych określonych w § 12 i pobrać kaucję w wysokości trzykrotnej wartości cennikowej opakowania na zabezpieczenie dochodzenia kar umownych.
§  15.
1. Reperacji worków dokonuje dostawca.
2. Koszty reperacji worków, wynikłe z normalnego zużycia worków, obciążają dostawcę, koszty innych reperacji - odbiorcę.
3. Worki zniszczone, nie nadające się do reperacji i dalszego użytku w obrocie przetworami zbożowymi, dostawca powinien odsprzedać placówkom skupu surowców wtórnych.
§  16. Przedstawiciele dostawców uprawnieni są do przeprowadzenia kontroli wykonania przepisów zarządzenia przez odbiorców.
§  17. Odbiorcy, którzy nie zwalniają worków przez rozpakowanie w swych zakładach, wskażą jednostkom zwalniającym worki sposób dokonywania ich zwrotu.
§  18. Przepisy zarządzenia dotyczące dostawców stosuje się odpowiednio do jednostek, o których mowa w § 7, a przepisy zarządzenia dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do jednostek, o których mowa w § 17.
§  19. Worki nie zwrócone w dniu wejścia w życie zarządzenia podlegają zwrotowi według przepisów tego zarządzenia.
§  20. Zarządzenie nie dotyczy odbiorców podległych Ministrowi Obrony Narodowej z wyjątkiem Wojskowej Centrali Handlowej oraz Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego z wyjątkiem konsumów.
§  21. Zarządzenie nie dotyczy worków stanowiących opakowanie zbóż przeznaczonych na eksport.
§  22. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie zwrotu opakowań używanych dla przetworów zbożowych (Monitor Polski Nr A-55, poz. 728).
§  23. Zarządzenie wchodzi w życie czternastego dnia po ogłoszeniu.