Monitor Polski

M.P.1952.A-9.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

UCHWAŁA NR 16
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 10 stycznia 1952 r.
w sprawie zasad obrotu opakowaniami. *

W celu wprowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki opakowaniami Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1.
1. Urzędy i instytucje państwowe oraz jednostki gospodarki uspołecznionej mogą być zobowiązane do zabezpieczenia oraz zwrotu lub odsprzedaży opakowań otrzymywanych przy dostawie towarów.
2. Jednostki gospodarki uspołecznionej dokonujące dostaw towarów przy użyciu opakowań, co do których wprowadzono obowiązek zwrotu lub odsprzedaży, obowiązane są odbierać lub odkupywać te opakowania, chyba że obowiązek skupu opakowań został nałożony na inne jednostki gospodarki uspołecznionej.
3. Urzędy i instytucje państwowe oraz jednostki gospodarki uspołecznionej mogą być zobowiązane do zaofiarowania do skupu posiadanych opakowań.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy opakowań niezbędnych do wykonania planowych zadań posiadacza oraz opakowań pozostałych po dostawach, przy których był wprowadzony obowiązek zwrotu lub odsprzedaży (ust. 1).
§  2.
1. Obowiązki określone w § 1 nałożyć mogą ministrowie sprawujący nadzór nad jednostkami, które używają przy dostawach towarów danego typu opakowań, w drodze zarządzeń wydanych za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz w porozumieniu z Ministrami Finansów i Handlu Wewnętrznego oraz ministrami sprawującymi nadzór nad jednostkami, które produkują opakowania objęte obowiązkiem.
2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, zawierać będą w szczególności: określenie opakowania podlegającego zwrotowi lub odsprzedaży, określenie jednostek obowiązanych do zwrotu lub odsprzedaży i jednostek obowiązanych do odbioru lub skupu opakowań, zasady i tryb postępowania przy zwrocie lub odsprzedaży opakowań oraz tryb postępowania z opakowaniami uszkodzonymi, a zwłaszcza terminy zwrotu i skupu opakowania i ilości opakowań podlegających obowiązkowi, jak również sankcje w przypadku niewykonania obowiązku.
§  3. Jednostki gospodarki uspołecznionej dokonujące na rzecz jednostek prywatnych dostaw towarów przy użyciu opakowań, co do których wprowadzono obowiązek zwrotu lub odsprzedaży, obowiązane są w umowach o dostawę zastrzegać zwrot lub odsprzedaż opakowań pod rygorem kar umownych. Wysokość kar umownych ustalona będzie w zarządzeniach, o których mowa w § 2.
§  4.
1. Przedmiotem zarządzenia, o którym mowa w § 2, mogą być jedynie opakowania nadające się do wielokrotnego użytku.
2. Opakowania nadające się do wielokrotnego użytku dzielą się na:
1) opakowania wypożyczane,
2) opakowania sprzedawane.
3. Opakowaniami wypożyczanymi są:
1) opakowania stanowiące środki trwałe w rozumieniu przepisów o finansowaniu inwestycji,
2) opakowania nie będące środkami trwałymi w rozumieniu tych przepisów, lecz zaliczone do opakowań wypożyczanych zarządzeniami wydanymi na podstawie § 2.
4. Opakowania nadające się do wielokrotnego użytku nie będące opakowaniami wypożyczanymi zalicza się do opakowań sprzedawanych.
§  5. Właściwy minister za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali regulamin premiowania pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy zwrocie, odsprzedaży, przechowywaniu, odbiorze i skupie opakowań.
§  6. W stosunku do winnych niestosowania się do przepisów o obrocie opakowaniami należy wyciągać konsekwencje służbowe i dyscyplinarne, a w przypadkach stwierdzenia popełnienia przestępstwa - kierować doniesienie do właściwej prokuratury.
§  7.
1. Traci moc uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie zwrotu opakowań (Biuletyn PKPG Nr 10, poz. 128).
2. Zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego, wydane na podstawie uchwały wymienionej w ust. 1, zachowują moc do czasu wydania odpowiednich zarządzeń na podstawie niniejszej uchwały.
§  8. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Finansów, Ministrowi Handlu Wewnętrznego i innym zainteresowanym ministrom.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Zgodnie z § 13 uchwały nr 740 z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych (M.P.54.109.1499) nin. uchwała nie ma zastosowania do butli.