Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1989.24.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 lipca 1989 r.
w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń przy terenowym organie administracji państwowej, urzędzie morskim, izbie morskiej i urzędzie górniczym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie, prezydencie miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa i miasta Łodzi, przy Ministrze Transportu, Żeglugi i Łączności oraz przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "komisją", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczącemu składu orzekającego - 7.200 zł,
2)
członkom składu orzekającego - 5.400 zł,
3)
protokolantowi - 6.600 zł.
1.
Członkowi kolegium i komisji wypłaca się na jego żądanie odszkodowanie przysługujące za utracony zarobek wskutek udziału w posiedzeniu, do wysokości wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu składu, jeżeli wykaże, że nie pozostaje w stosunku pracy i że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu nie równoważy utraconego zarobku.
2.
Osobie, która otrzymała odszkodowanie za utracony zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.
Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 31, poz. 168, z 1986 r. Nr 28, poz. 200 i z 1988 r. Nr 15, poz. 127).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1989 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 marca 1990 r. (M.P.90.13.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.