Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1983.31.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1988 r.

UCHWAŁA Nr 112
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1983 r.
w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 45, poz. 291) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń przy terenowym organie administracji państwowej, urzędzie morskim, izbie morskiej i urzędzie górniczym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego), przy Ministrze - Kierowniku Urzędu Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "komisją", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 1
przewodniczącemu składu orzekającego - 800 zł,
2) 2
członkom składu orzekającego - 550 zł,
3) 3
protokolantowi - 700 zł.
2.
Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzymać wynagrodzenie tylko za udział w posiedzeniu odbytym poza godzinami ich pracy zawodowej.
1.
Członkowi kolegium i komisji wypłaca się na jego żądanie odszkodowanie przysługujące za utracony zarobek wskutek udziału w posiedzeniu, do wysokości wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu składu, jeżeli wykaże, że nie pozostaje w stosunku pracy i że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu nie równoważy utraconego zarobku.
2.
Osobie, która otrzymała odszkodowanie za utracony zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu i odszkodowanie za utracony zarobek są wolne od podatku od wynagrodzeń.
Wydatki przewidziane w uchwale, dotyczące kolegiów i komisji działających przy terenowych organach administracji państwowej, pokrywa się z budżetów terenowych, a wydatki dotyczące pozostałych kolegiów i komisji, o których mowa w § 1 ust. 1 - z budżetu centralnego.
Traci moc uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski z 1978 r. Nr 23, poz. 79 i z 1982 r. Nr 14, poz. 100).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1983 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.

2 § 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.

3 § 1 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.