Ustrój kolegiów do spraw wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1998 r.

USTAWA
z dnia 20 maja 1971 r.
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.

Kolegia do spraw wykroczeń, zwane dalej kolegiami, orzekają w sprawach wykroczenia, chyba że przepis szczególny powierza orzekanie w takich sprawach innemu organowi.

§  1. 1
Kolegia działają przy sądach rejonowych. Powołuje je i znosi, w drodze rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości.
§  2. 2
(skreślony).
§  3. 3
Przy sądzie rejonowym może działać więcej niż jedno kolegium. Właściwość miejscowa kolegium odpowiada właściwości miejscowej sądu, przy którym działa kolegium. W wypadku gdy przy sądzie działa więcej niż jedno kolegium, zakres ich właściwości miejscowej ustala w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji.
§  4. 4
(skreślony).
§  5. 5
(skreślony).

Kolegium może orzekać oraz dokonywać innych czynności poza swoją siedzibą.

Językiem urzędowym w kolegium jest język polski. Osoby nie władające tym językiem mają prawo korzystania z pomocy tłumacza, jak również prawo używania przed kolegium języka ojczystego.

Kolegium tworzą: przewodniczący kolegium, jeden lub dwaj jego zastępcy i pozostali członkowie kolegium.

§  1. 6
Członków kolegium - w liczbie określonej przez prezesa sądu rejonowego - wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością kolegium, spośród kandydatów zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie gminy.
§  1a. 7
Prezes sądu rejonowego podaje liczbę członków kolegium do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.
§  2. 8
(skreślony).
§  3.
Członków kolegium wybiera się w liczbie niezbędnej do zapewnienia jego prawidłowego działania, na okres 4 lat.
§  4.
Po upływie kadencji kolegium działa aż do rozpoczęcia działalności przez nowo wybrane kolegium, nie dłużej jednak niż przez okres 4 miesięcy.
§  1.
Na członków kolegium wybiera się osoby, które:
1)
mają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw publicznych;
2) 9
mają dobrą opinię obywatelską;
3)
ukończyły 24 lata;
4)
wyraziły zgodę na kandydowanie.
§  2. 10
Na członków kolegium nie wybiera się sędziów, ławników ludowych, prokuratorów, adwokatów wykonujących zawód, aplikantów adwokackich oraz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Służby Więziennej oraz strażników gminnych (miejskich).
§  3. 11
(skreślony).
§  1. 12
Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego kolegium, na wniosek prezesa sądu rejonowego, wybierają ze swego grona jego członkowie spośród osób mających wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne.
§  2. 13
(skreślony).
§  3. 14
(skreślony).
§  4. 15
(skreślony).
§  5. 16
(skreślony).
§  1. 17
Kandydatów na członków kolegium zgłaszają radom gmin prezesi sądów wojewódzkich, prokuratorzy wojewódzcy, okręgowi inspektorzy pracy, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących lub zatrudnionych na danym terenie, w terminie do dnia 31 lipca ostatniego roku kadencji, w trybie, który Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia.
§  2.
Można kandydować tylko do jednego kolegium.
§  3. 18
Wybory przygotowują zarządy gmin jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
§  1.
Liczba kandydatów wymienionych na liście kandydatów powinna być większa co najmniej o jedną czwartą od liczby członków kolegium niezbędnej do zapewnienia jego prawidłowego działania.
§  2. 19
Lista kandydatów powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, nazwę i adres zakładu, w którym jest zatrudniony, zawód lub charakter wykonywanej pracy.
§  1.
Wybory członków kolegium odbywają się w głosowaniu tajnym.
§  2.
O wyborze zawiadamia się pisemnie członka kolegium oraz instytucję lub organizację, która zgłosiła jego kandydaturę.

Członkowie kolegium przed rozpoczęciem swojej działalności składają przed kierownikiem organu, przy którym działa kolegium, ślubowanie według następującej roty: "Ślubuję uroczyście, że jako członek kolegium będę orzekać bezstronnie i zgodnie z prawem."

§  1.
Zakład pracy, w którym zatrudniony jest członek kolegium, obowiązany jest zwolnić go z pracy na czas rozprawy i szkolenia.
§  2.
Łączny czas nieobecności w zakładzie pracy nie może przekraczać dwunastu dni w ciągu roku.
§  3.
Podstawę do zwolnienia członka kolegium na rozprawę lub szkolenie stanowi pismo przewodniczącego kolegium, skierowane do członka kolegium w tej sprawie.
§  4.
Członkowie kolegium zwolnieni na czas rozprawy i szkolenia zachowują za czas nieobecności w pracy prawo do wynagrodzenia, które ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
§  5. 21
(uchylony).
§  1.
Członkowie kolegium korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
§  2.
Za przestępstwa popełnione w związku ze sprawowaną funkcją w kolegium członek kolegium ponosi odpowiedzialność jak funkcjonariusz publiczny.
§  1.
Mandat członka kolegium wygasa w razie:
1)
śmierci;
2)
utraty obywatelstwa polskiego;
3)
prawomocnego skazania za przestępstwo;
4)
powstania okoliczności, o których mowa w art. 7 § 2;
5)
zrzeczenia się mandatu.
§  2. 22
Rada gminy może odwołać członka kolegium w razie:
1)
nie usprawiedliwionego niewykonywania przez niego obowiązków członka kolegium lub rażąco niedbałego ich wykonywania;
2)
zachowania się rażąco godzącego w powagę kolegium lub rażącego uchybienia godności członka kolegium;
3)
braku zdolności do wykonywania obowiązków członka kolegium;
4) 23
(skreślony).
§  3. 24
Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, o którym mowa w § 2, kierownik organu przy którym działa kolegium, może zawiesić w czynnościach członka kolegium.

O skreśleniu z listy członków kolegium zawiadamia się na piśmie członka kolegium oraz instytucję lub organizację, która zgłosiła kandydaturę.

W razie zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków kolegium, dokonuje się w miarę potrzeby uzupełnienia tej liczby w trybie przewidzianym do wyboru członków kolegium. Mandat tak wybranego członka kolegium wygasa z upływem kadencji ogółu członków kolegium.

§  1.
Obsługę organizacyjno-prawną kolegium wykonuje radca kolegium do spraw wykroczeń, zwany dalej "radcą kolegium".
§  2.
Radcą kolegium może być tylko osoba mająca wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne. Radca kolegium jest pracownikiem sądu, przy którym działa kolegium, i podlega bezpośrednio prezesowi sądu.

§  1.
Czynności biurowe w sprawach poddanych orzecznictwu kolegium wykonują pracownicy sądu, tworzący sekretariat kolegium, którym kieruje radca kolegium.
§  2.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres czynności radcy kolegium oraz organizację i zakres działania sekretariatu kolegium.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, regulamin działania kolegiów.

Członkom kolegium zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia kolegium, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu, według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Wydatki te pokrywa się z budżetu sądu rejonowego oraz innych organów, przy których działają kolegia.

§  1. 30
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określi w drodze rozporządzenia zasady wynagradzania przewodniczącego, członków składu orzekającego i protokolanta za udział w posiedzeniach oraz zasady wypłacania na ich żądanie odszkodowania za utracony zarobek wskutek udziału w posiedzeniu.
§  2. 31
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określi, w drodze rozporządzenia, zasady organizowania, prowadzenia i finansowania szkolenia członków kolegiów.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, po upływie jakiego czasu i z dopełnieniem jakich warunków akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy odpowiednie przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z jej przepisami.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.

1 Art. 2 § 1 zmieniony przez art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
2 Art. 2 § 2 skreślony przez art. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
3 Art. 2 § 3 zmieniony przez art. 3 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
4 Art. 2 § 4 skreślony przez art. 28 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dnie 1 czerwca 1975 r.
5 Art. 2 § 5 skreślony przez art. 28 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
6 Art. 6 § 1:

- zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.

7 Art. 6 § 1a zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
8 Art. 6 § 2 skreślony przez art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96) z dniem 2 września 1994 r.
9 Art. 7 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
10 Art. 7 § 2:

- zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.

11 Art. 7 § 3 skreślony przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
12 Art. 8 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
13 Art. 8 § 2 skreślony przez art. 131 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96) z dniem 2 września 1994 r.
14 Art. 8 § 3 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.82.45.291) z dniem 1 stycznia 1983 r.
15 Art. 8 § 4 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.82.45.291) z dniem 1 stycznia 1983 r.
16 Art. 8 § 5 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.82.45.291) z dniem 1 stycznia 1983 r.
17 Art. 9 § 1:

- zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.

18 Art. 9 § 3 zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
19 Art. 10 § 2 zmieniony przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
20 Art. 12 zmieniony przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
21 Art. 13 § 5 uchylony przez art. IX pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.74.24.142) z dniem 1 stycznia 1975 r.
22 Art. 15 § 2 zmieniony przez art. 3 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
23 Art. 15 § 2 pkt 4 skreślony przez art. 3 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
24 Art. 15 § 3 zmieniony przez art. 3 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
25 Art. 16a dodany przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
26 Art. 17 zmieniony przez art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
27 Art. 17a dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
28 Art. 18:

- zmieniony przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.

29 Art. 19 zmieniony przez art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
30 Art. 20 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.
31 Art. 20 § 2:

- zmieniony przez art. 3 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U.90.43.251) z dniem 3 lipca 1990 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.

32 Art. 20a dodany przez art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.