Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1978.23.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1982 r.

UCHWAŁA Nr 81
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1978 r.
w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1. 1
Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń przy terenowym organie administracji państwowej, urzędzie morskim i izbie morskiej, urzędzie górniczym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego) oraz przy Ministrze Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "komisją", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczącemu składu - 150 zł,
2)
członkom składu - 100 zł,
3)
protokolantowi - 120 zł.
2.
Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzymać wynagrodzenie tylko za udział w posiedzeniu odbytym poza godzinami ich pracy zawodowej.
1. 2
Członkowi kolegium i komisji wypłaca się na jego żądanie odszkodowanie do wysokości 150 zł za utracony zarobek wskutek udziału w posiedzeniu, jeżeli wykaże on, że nie pozostaje w stosunku pracy i że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu nie równoważy utraconego zarobku.
2.
Osobie, która otrzymała odszkodowanie za utracony zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu i odszkodowanie za utracony zarobek wolne są od podatku od wynagrodzeń.
Wydatki przewidziane w uchwale i dotyczące kolegiów i komisji działających przy terenowych organach administracji państwowej pokrywa się z budżetów terenowych, a pozostałych kolegiów i komisji, o których mowa w § 1 ust. 1 - z budżetu centralnego.
Traci moc uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 54, poz. 352).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1978 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 96 z dnia 10 maja 1982 r. (M.P.82.14.100) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 maja 1982 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 96 z dnia 10 maja 1982 r. (M.P.82.14.100) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 maja 1982 r.