Zasady wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministrom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli.

Monitor Polski

M.P.1951.A-105.1521

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 12 grudnia 1951 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministrom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli. *

W związku z postanowieniami rozdziału II uchwały Nr 448 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 776) w porozumieniu z Ministrem Finansów i po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
1.
Pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy może być powierzone szkolenie zawodowe robotników, o których mowa w zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie określenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz w sprawie zasad wynagradzania tych robotników (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1520).
2.
Zarządzenia wydane przez właściwych ministrów określą szczegółowo warunki, którym powinni odpowiadać pracownicy szkolący robotników.
Z pracownikami szkolącymi należy zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
1.
Szkolenie zawodowe powinno być przeprowadzone bez odrywania szkolącego od jego normalnych obowiązków, wynikających z zawartej z nim umowy o pracę.
2.
Właściwi ministrowie określą przypadki, w jakich należy zwolnić pracowników, którym powierzono szkolenie robotników, od pełnienia normalnych obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę. Zwolnienie to nie może mieć miejsca, jeżeli pracownik szkoli mniej niż 10 robotników.
Wynagrodzenie za szkolenie zawodowe składa się:
1)
ze stawki za szkolenie,
2)
z jednorazowej premii za pomyślny wynik szkolenia.
1.
Wynagrodzenie za szkolenie indywidualne nie może przekraczać następujących norm za 1 szkolonego:
Za cały okres szkolenia przy długości okresu:
1 m-c2 m-ce3 m-ce4 m-ce5 m-cy6 m-cy
do złdo złdo złdo złdo złdo zł
Stawka za szkolenie przy pracach pod ziemią, gorących i szkodliwych dla zdrowia70150240325420525
Rata miesięczna-5060657075
Stawka za szkolenie przy pracach wyżej nie wymienionych50105160225300385
Rata miesięczna-3540455055
Premia za pomyślny wynik szkolenia80110140180220270
2.
Przez szkolenie indywidualne należy rozumieć szkolenie przez jednego szkolącego 1-3 robotników na odrębnych stanowiskach roboczych.
1.
Wynagrodzenie za szkolenie brygadowe nie może przekroczyć następujących norm za 1 szkolonego:
Za cały okres szkolenia przy długości okresu
1-mc2 m-ce3 m-ce4 m-ce
do złdo złdo złdo zł
Stawki za szkolenie przy pracach pod ziemią, gorących i szkodliwych dla zdrowia234580115
Rata miesięczna-152023
Stawka za szkolenie przy pracach wyżej nie wymienionych15305675
Rata miesięczna-101415
Premia za pomyślny wynik szkolenia27355060
2.
Przez szkolenie brygadowe należy rozumieć szkolenie w brygadzie roboczej przez szkolącego, który powinien być członkiem brygady.
Wysokość wynagrodzenia w granicach określonych w §§ 5 i 6 ustalą dla poszczególnych zakładów właściwi ministrowie po porozumieniu z zainteresowanymi zarządami głównymi związków zawodowych.
1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §§ 5 i 6, należy wypłacać w najbliższym terminie wypłaty normalnego wynagrodzenia za pracę w następujący sposób:
1)
Stawkę za szkolenie trwające jeden miesiąc wypłaca się po pomyślnym złożeniu egzaminów przez szkolonego robotnika.

Stawkę za szkolenie trwające dłużej niż jeden miesiąc wypłaca się w miesięcznych ratach z dołu w wysokości ustalonej w §§ 5 i 6; przypadającą ratę stawki za szkolenie za ostatni miesiąc okresu szkolenia wypłaca się po pomyślnym złożeniu egzaminów w podwójnej wysokości od ustalonej w §§ 5 i 6.

2)Jednorazową premię za pomyślny wynik szkolenia należy wypłacać po terminowym zakończeniu szkolenia, pomyślnym złożeniu egzaminów przez szkolonego przed zakładową komisją kwalifikacyjną i wykonaniu przez wyszkolonego norm pracy średnio przynajmniej w 100% w ciągu nie mniej niż 2 tygodni. Na wniosek szkolącego 2-tygodniowy okres, w ciągu którego średnie wykonanie norm pracy przez wyszkolonego powinno wynosić przynajmniej 100%, może być przedłużony do 1 miesiąca. W przypadkach zatrudnienia wyszkolonego w zespole pracującym na wspólnej normie pracy jako warunek przyjmuje się wykonanie normy przez zespół przynajmniej średnio w 100%.
3) 1 Premię, o której mowa w pkt 2, wypłaca się w służbie eksploatacyjnej przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" po terminowym zakończeniu szkolenia i złożeniu egzaminu przez szkolonego z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym.
2.
W przypadku zakończenia szkolenia przez szkolącego w terminie późniejszym, niż ustalony w zatwierdzonym programie szkolenia, szkolącemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przedłużony okres szkolenia ani jednorazowa premia za pomyślny wynik szkolenia (ust. 1 pkt 2).
3.
W przypadku zakończenia szkolenia w terminie wcześniejszym, niż ustalony w zatwierdzonym programie szkolenia, szkolący otrzymuje po pomyślnym złożeniu egzaminów przez szkolonego pozostałą resztę stawki za szkolenie ustalonej zgodnie z § 5 względnie § 6 w całości.
(uchylony).
W przypadkach zwolnienia pracowników szkolących na czas szkolenia od pełnienia normalnych obowiązków wynikających z zawartych z nimi umów o pracę (§ 3 ust. 2) pracownicy ci powinni otrzymać za czas tego zwolnienia wynagrodzenie, obliczone według zasad obowiązujących dla ustalenia wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz premię za pomyślny wynik szkolenia przy zachowaniu warunków obowiązujących przy jej wypłacie zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
Wynagrodzenie za szkolenie łącznie z premią za wynik szkolenia podlega podatkowi od wynagrodzeń w myśl przepisów § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2-4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-49, poz. 648 i z 1952 r. Nr A-44, poz. 626 i Nr A-93, poz. 1444).
Postanowienia niniejszego zarządzenia nie mogą być stosowane w tych zakładach pracy, w których nie został zatwierdzony program szkolenia i nie została powołana zakładowa komisja kwalifikacyjna, przewidziana w uchwale Nr 448 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 776).
1.
Postanowienia niniejszego zarządzenia stanowią wyłączną podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia robotników, którym powierzono szkolenie.
2.
Tracą moc obowiązującą w zakładach objętych niniejszym zarządzeniem przepisy dotyczące wynagrodzenia robotników za szkolenie wydane przed dniem 1 stycznia 1952 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

UMOWA

zawarta dnia .......... 195 ... r. pomiędzy zakładem pracy .......... w .........., reprezentowanym przez Ob. ...................... z jednej strony

a Ob. ........................................

zamieszkałym w ............................

pełniącym obowiązki ............................

w wyżej wymienionym zakładzie w ..............................

(w wydziale itd.)

z drugiej strony o następującej treści:

§ 1.
Ob. ................... zwany dalej szkolącym zobowiązuje się w okresie od dnia .......... do dnia .......... wyszkolić i przysposobić Ob. Ob. .......... robotnika(ów), wymienionego(ch) we wstępie, zakładu pracy, zwanego (zwanych) szkolonym do wykonywania następujących czynności (w zawodzie, specjalności): ...............
§  2.
W ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia szkolenia odbędzie się egzamin przed zakładową komisją kwalifikacyjną, która stwierdzi, czy szkolony(eni) został(li) należycie przygotowany(ni) do wykonania czynności wymienionych w § 1.
§  3.
Szkolenie odbywać się będzie w zakresie i trybie, przewidzianych w programie szkolenia (§ ... ust. ... pkt ...).
§  4.
1.
Szkolący za przeprowadzenie szkolenia otrzymywać będzie od zakładu pracy wynagrodzenie za każdego szkolonego robotnika:
a)
stawkę za szkolenie w kwocie ... zł, płatną z dołu w ratach miesięcznych za miesiąc od .......... do .......... po zł .......... oraz za miesiąc .......... zł ... płatną po pomyślnym złożeniu egzaminu,
b)
premię za pomyślny wynik szkolenia w kwocie .......... zł, płatną po terminowym zakończeniu szkolenia, pomyślnym złożeniu egzaminu i wykonaniu przez wyszkolonego (brygadę, w której pracuje(ą) * szkolony(eni) robotnik(cy) * norm pracy przynajmniej w 100% w okresie od .......... do ..........
2.
Wypłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w terminach najbliższych wypłat wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.
3.
W przypadku wcześniejszego zakończenia szkolenia wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w nie zmniejszonej wysokości po pomyślnym złożeniu egzaminu przez szkolonego(ych) robotnika(ów) i wykonaniu przez szkolonego norm pracy przynajmniej w 100% w okresie ..........
4.
W przypadku późniejszego zakończenia szkolenia dodatkowe wynagrodzenie za przedłużony okres szkolenia nie przysługuje, natomiast kwota przypadająca za ostatni miesiąc szkolenia zostanie wypłacona po pomyślnym złożeniu egzaminów przez szkolonego(ych) robotnika(ów).
§  5.
1.
Szkolenie odbywać się będzie w czasie wykonywania przez szkolącego jego czynności w ramach zawartej umowy o pracę. *
2.
Na okres szkolenia szkolący będzie zwolniony od pełnienia czynności wynikających z zawartej umowy o pracę. *

................................

(podpis szkolącego)

................................

(podpis kierownika zakładu)

* Z dniem 21 sierpnia 1952 r. niniejsze zarządzenie rozciąga się na zakłady pracy podległe Ministrowi Gospodarki Komunalnej, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1952 r. rozciągnięcie zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Gospodarki Komunalnej. (M.P.52.A-69.1042).

 Z dniem 21 sierpnia 1952 r. z nin. zarządzenie rozciąga się na zakłady pracy podległe Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 6 sierpnia 1952 r. Rozciągnięcie zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii. (M.P.52.A-69.1043).

 Z dniem 24 października 1952 r. nin. Zarządzenie rozciąga się na na zakłady pracy podległe Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, zgodnie z § 1 zarządzenie rozciągającego zarządzenie z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego (M.P.52.A-89.1382).

 Z dniem 28 marca 1953 r. nin. zarządzenie rozciąga się na zakłady pracy podległe Ministrowi Poczt i Telegrafów, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 20 marca 1953 r. rozciągającego moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Poczt i Telegrafów (M.P.53.A-28.338).

 Z dniem 10 lipca 1953 r. nin. zarządzenie rozciąga się na zakłady pracy podległe Ministrowi Leśnictwa, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 1953 r. rozciągającego moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Leśnictwa (M.P.53.A-64.778).

 Z dniem 15 lipca 1953 r. nin. zarządzenie rozciąga się się na zakłady pracy podległe Ministrowi Żeglugi, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 4 lipca 1953 r. rozciągającego moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Żeglugi (M.P.53.A-66.791).

1 § 8 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 2 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1952 r. (M.P.52.A-41.583) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1952 r.
2 § 9 uchylony przez § 20 pkt 2 zarządzenia nr 160 z dnia 5 lipca 1954 r. (M.P.54.A-67.849) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 1954 r.
3 § 11 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 czerwca 1953 r. (M.P.53.A-62.759) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
*) niepotrzebne skreślić.
*) niepotrzebne skreślić.
*) niepotrzebne skreślić.
*) niepotrzebne skreślić.