Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 1954 r.
w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego. *

W celu jednolitego unormowania w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych zasad kursowego doszkalania zawodowego oraz wzmożenia dyscypliny w tym doszkalaniu zarządza się, co następuje:
Przez kursowe doszkalanie zawodowe w rozumieniu niniejszego zarządzenia uważać należy organizowane przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe:
a)
kursy zawodowe z oderwaniem od pracy,
b)
kursy zawodowe bez oderwania od pracy,
c)
konferencje robocze.
1. 1
Przez kursy zawodowe z oderwaniem od pracy rozumie się kursy organizowane w zasadzie bezpośrednio w zakładach produkcyjnych lub w ośrodkach kursowych, przy czym uczestnicy kursu w czasie jego trwania nie pełnią swoich podstawowych obowiązków zawodowych. Czas trwania kursów ustala się w granicach od 46 do 600 kursogodzin. W ogólnej liczbie kursogodzin uwzględnia się liczbę godzin wykładów i ćwiczeń łącznie które wynikają z programu kursów. Organizowanie kursów obejmujących więcej niż 600 kursogodzin wymaga decyzji właściwego ministra.
2.
Przez kursy zawodowe bez oderwania od pracy rozumie się kursy organizowane w zakładach pracy lub poza tymi zakładami w czasie wolnym od zajęć zawodowych. Czas trwania tego rodzaju kursów ustala się w granicach od 46 do 250 kursogodzin.
3.
Przez konferencje robocze rozumie się konferencje organizowane w celu przeprowadzenia doraźnego instruktażu. Czas trwania konferencji roboczych nie powinien przekraczać 3 dni kolejno po sobie następujących.
Ustala się następujące typy kursów:
1)
kursy I stopnia,
2)
kursy II stopnia,
3)
kursy III stopnia.
1.
Kursy I stopnia obejmują:
a)
wyuczenie zawodu robotników,
b)
podwyższenie kwalifikacji robotników.
2.
Kursy II stopnia obejmują:
a)
podwyższenie kwalifikacji wysokokwalifikowanych robotników,
b)
podwyższenie kwalifikacji pracowników których praca wymaga wykształcenia średniego.
3.
Kursy III stopnia obejmują podwyższenie kwalifikacji pracowników, których praca wymaga kwalifikacji na poziomie wyższych studiów.
1.
Pracowników należy doszkalać w zasadzie na kursach bez oderwania od pracy.
2.
Ustala się jako zasadę iż wszystkie kursy z oderwaniem od pracy powinny być organizowane w ośrodkach kursowych lub w zakładach produkcyjnych, odpowiednich co do kierunków i specjalności doszkalania na danym kursie.
3. 2
Organizowanie kursu poza ośrodkami szkolenia kursowego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jednostka organizująca kurs zapewni słuchaczom kursu zakwaterowanie w szkołach, internatach, hotelach robotniczych, pokojach gościnnych itp. urządzeniach socjalnych prowadzonych przez zakłady pracy dla zapewnienia pracownikom tymczasowego noclegu.
Organizowanie kursów z oderwaniem od pracy: dla robotników wysuniętych, kursów międzyresortowych oraz kursów wymagających zorganizowania ich na innych zasadach, niż przewiduje niniejsze zarządzenie, wymaga każdorazowo zgody Prezesa Rady Ministrów.
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego ustala w ramach projektu Narodowego Planu Gospodarczego dla każdego ministerstwa (centralnego urzędu) liczbę kursów i kursogodzin dla wszystkich typów kursów (I, II i III stopnia) oraz liczbę osób objętych kursowym doszkalaniem zawodowym.
1.
Szczegółowe zasady finansowania kursowego doszkalania zawodowego reguluje zarządzenie Ministra Finansów w sprawie opracowania resortowych projektów budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych.
2.
Kursy bez oderwania od pracy organizowane przez przedsiębiorstwa państwowe finansowane są ze środków obrotowych tych przedsiębiorstw (fundusze na to szkolenie mieszczą się w funduszach płac).
Okresem planowania kursowego doszkalania zawodowego jest rok kalendarzowy.
1.
Programy kursowego doszkalania zawodowego - z wyjątkiem programów konferencji roboczych i programów doszkalania wewnątrzzakładowego - zatwierdza minister (kierownik centralnego urzędu) na wniosek komisji programowych rozpatrzony przez kolegium ministerstwa (centralnego urzędu).
2. 4
Konieczne zmiany w planie doszkalania kursowego w okresie jego realizacji zatwierdza minister (kierownik centralnego urzędu). Zmiany te w ramach przyznanych środków finansowych mogą dotyczyć jedynie zwiększenia liczby kursów w kierunku podstawowej działalności jednostki organizującej kurs przy odpowiednim zmniejszeniu liczby innych kursów. Zwiększenie liczby kursów o kierunkach administracyjnych i ekonomicznych wymaga każdorazowo decyzji właściwego ministra.
1.
Za właściwe ustawienie planu kursowego doszkalania zawodowego są odpowiedzialni ministrowie (kierownicy centralnych urzędów).
2.
W związku z tym ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) zwrócić powinni szczególną uwagę na:
a)
ustalenie istotnych potrzeb co do poszczególnych rodzajów kursów,
b)
wykorzystanie w jak najszerszym zakresie doszkalania wewnątrzzakładowego i doszkalania na kursach bez oderwania od pracy,
c)
ograniczanie kursowego doszkalania zawodowego z oderwaniem od pracy do tych specjalności które w doszkalaniu wewnątrzzakładowym i w doszkalaniu na kursach bez oderwania od pracy nie mogą być nabyte,
d)
ściślejsze powiązanie doszkalania na kursach z oderwaniem od pracy przy zakładach produkcyjnych z bezpośrednią produkcją zakładu,
e)
pełne i planowe wykorzystanie ośrodków kursowych, tj. co najmniej przez 310 dni,
f)
racjonalną gospodarkę finansową.
W celu stałego podnoszenia jakości kursowego doszkalania zawodowego powinni ministrowie (kierownicy centralnych urzędów):
1)
przeprowadzać ścisłą analizę programów kursowego doszkalania zawodowego, ograniczając do koniecznych potrzeb wykłady o charakterze ogólnokształcącym;
2)
wzmóc kontrolę nad przebiegiem kursowego doszkalania zawodowego w toku trwania poszczególnych kursów;
3)
wzmocnić dyscyplinę w sprawdzaniu wyników nauczania podczas egzaminów;
4)
przeprowadzać systematyczną kontrolę w jakim stopniu kursowe doszkalanie zawodowe wpływa na zwiększenie wydajności pracy produkcyjnej.
Ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) powinni zabezpieczyć robotnikom warunki umożliwiające szersze niż dotychczas korzystanie z innych form doszkalania, jak szkoły wieczorowe dla pracujących, doszkalanie zaoczne. W tym celu ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) zobowiążą kierowników zakładów pracy do:
1)
szerokiego propagowania tych form doszkalania i umożliwienia pracownikom korzystania z nich;
2)
stałego sprawdzania wyników nauczania w okresie doszkalania.
Prezes Państwowej Komisji Etatów opracuje w terminie do dnia 31 grudnia 1954 r. w porozumieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego i Ministerstwem Finansów zarządzenie regulujące jednolicie:
1)
normy zatrudnienia w ośrodkach kursowych doszkalania zawodowego;
2)
funkcjonalny podział stanowisk w ośrodkach kursowych oraz
3)
wysokość uposażenia dla poszczególnych stanowisk personelu stałego w ośrodkach kursowych.
Personelowi etatowemu zatrudnionemu w ośrodkach klasowych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kierownictwa kursu, wykładów itp., o ile czynności te wykonywane są w obowiązującym go normalnym czasie pracy i w miejscu jego zatrudnienia (ośrodku).
Normy wynagrodzenia pracowników niepełnozatrudnionych w kursowym doszkalaniu zawodowym ustala się, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
1.
Koszty przejazdów na kursy i z powrotem oraz ewentualne diety za czas podróży pokrywają słuchaczom kursów jednostki delegujące na kursy.

Koszty dojazdów na programowe zajęcia praktyczne poza miejscami kursów pokrywają słuchaczom kursów jednostki organizujące kursy z kredytów ośrodków kursowych.

2.
Koszty przejazdów i diety wykładowców pokrywają jednostki organizujące kursy.
3.
Delegowanie pracowników pełnozatrudnionych w charakterze wykładowców na kursach powinno być dokonywane zgodnie z przestrzeganiem zasad oszczędności i przepisami o dyscyplinie pracy.
1.
Pracownicy delegowani na kursy doszkalania zawodowego, trwające dłużej niż 400 kursogodzin, otrzymują przez okres przebywania na kursie ryczałt w wysokości ostatniego uposażenia netto, z tym że wysokość ryczałtu nie może przekroczyć sumy 900 zł miesięcznie. Poza tym mają oni prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego według obowiązujących przepisów.
2.
Pracownicy delegowani na kursy doszkalania zawodowego, trwające krócej niż 400 kursogodzin, otrzymują z zakładów pracy za czas przebywania na kursie wynagrodzenie obliczone na zasadach obowiązujących przy wypłacie wynagrodzenia za czas urlopu oraz bezpłatne zakwaterowanie na czas trwania kursu.
3.
Pracownicy, wymienieni w ust. 1 i 2, delegowani na kursy doszkalania zawodowego:
a)
uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na trzech lub więcej członków rodziny korzystają przez okres przebywania na kursie z bezpłatnego wyżywienia w ośrodkach kursowych,
b)
uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na dwóch członków rodziny ponoszą 30% kosztów swego wyżywienia w ośrodkach kursowych,
c)
uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych na jednego członka rodziny ponoszą 50% kosztów swego wyżywienia w ośrodkach kursowych,
d)
nie uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych korzystają z wyżywienia w ośrodkach kursowych na zasadzie całkowitej odpłatności.
4.
Nauczyciele delegowani na trwające krócej niż 400 kursogodzin kursy organizowane dla nauczycieli korzystają przez okres przebywania na kursie z bezpłatnego wyżywienia w ośrodkach kursowych.
5.
Ryczałt i zasiłki rodzinne dla pracowników delegowanych na kursy doszkalania zawodowego wypłaca jednostka zatrudniająca delegowanego pracownika.

Ryczałt i zasiłki rodzinne pracowników spółdzielni produkcyjnych delegowanych na kursy doszkalania zawodowego wypłacają ze swoich kredytów ośrodki kursowe.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania z urzędu przeniesienia kredytów w budżecie na 1954 r. w ramach rozdziałów kursowych w dziale 3 - Szkolnictwo zawodowe - oraz do przeniesienia kredytów z rozdziałów kursowych w dziale 4 - Nauka i szkolnictwo wyższe - na rozdziały kursowe w dziale 3 - Szkolnictwo zawodowe.
Tracą moc obowiązującą:
1)
pismo okólne Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1949 r. w sprawie wynagradzania kierowników i wykładowców zatrudnionych na kursach organizowanych przez jednostki podległe bezpośrednio lub pośrednio Ministerstwu Przemysłu i Handlu,
2)
§ 9 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministerstwom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa Miast i Osiedli (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1521 z późniejszymi zmianami).
Przepisy §§ 2, 5 i 6 niniejszego zarządzenia nie dotyczą kursów z oderwaniem od pracy organizowanych dla nauczycieli.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ministrom i kierownikom centralnych urzędów.
Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

NORMY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH W KURSOWYM DOSZKALANIU ZAWODOWYM Z ODERWANIEM OD PRACY I BEZ ODERWANIA OD PRACY

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryTypy kursów
I stopniaII stopniaIII stopnia
123456
1Kierownik kursu1)tydzień72 zł90 zł100 zł
2Sekretarz kursu2)miesiąc288 "288 "288 "
3Wykładowca
a) wykładykursogodzina (efekt godz. wykł.)18 "24 "30 "
b) ćwiczenia3)"11 "14 "18 "
4Komisja egzaminacyjna (wszyscy członkowie łącznie)4)stawka za jednego egzaminowanego9 "14,6018 "
1) Kierownicy kursów bez oderwania od pracy w szkoleniu wewnątrzzakładowym otrzymują wynagrodzenie w stosunku do liczby kursogodzin, licząc za kursogodzinę:
nakursachIstopnia16
""II"19"
""III"2,2"

2) Na kursach w szkoleniu wewnątrzzakładowym nie przewiduje się wynagrodzenia dla sekretarza kursu.

3) Sprawę wynagrodzenia za szkolenie praktyczne w szkoleniu wewnątrzzakładowym regulują dotychczas obowiązujące zarządzenia.

4) W zakresie szkolenia wewnątrzzakładowego stawki te obowiązują wtedy, kiedy egzamin nie jest związany z przyznaniem robotnikom osobistej kategorii zaszeregowania, zgodnie z obowiązującym w tej sprawie zarządzeniem.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 6

Dzienne normy finansowe na wyżywienie jednej osoby w ośrodkach szkolenia kursowego i poza ośrodkami.

1. Wyżywienie w stołówkach ośrodków szkolenia kursowego ... 15 zł.

2. Wyżywienie w stołówkach obcych, poza ośrodkami szkolenia kursowego ... 20 zł."

* Z dniem 29 sierpnia 1964 r. przepisy nin. zarządzenia tracą moc obowiązującą w zakresie unormowanym uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. (M.P.64.58.274), z wyjątkiem przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników, o których mowa w §§ 25 i 26 powołanej uchwały.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 245 z dnia 11 września 1956 r. (M.P.56.79.957) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1956 r.
2 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 245 z dnia 11 września 1956 r. (M.P.56.79.957) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 22 z dnia 3 marca 1962 r. (M.P.62.21.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1962 r.

3 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 83 z dnia 16 kwietnia 1955 r. (M.P.55.36.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1955 r.
4 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 245 z dnia 11 września 1956 r. (M.P.56.79.957) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1956 r.
5 § 18 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 25 z dnia 12 lutego 1958 r. (M.P.58.11.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lutego 1958 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 22 z dnia 3 marca 1962 r. (M.P.62.21.93) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1962 r.