Monitor Polski

M.P.2016.184

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 471 ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa:
1) wykaz stanowisk pracy;
2) wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3) kategorie zaszeregowania i stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zwanego dalej "BBN";
4) zasady przyznawania i wysokość dodatku funkcyjnego;
5) warunki przyznawania i wypłacania innych świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom BBN;
6) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
7) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
8) zasady tworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§  2. Ustala się tabelę stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowań oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zwaną dalej "tabelą".
§  3.
1. Pracownicy BBN są zatrudniani na stanowiskach:
1) kierowniczych;
2) doradczych;
3) samodzielnych;
4) wspomagających.
2. Stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w pkt 2 i 3, są odpowiednio stanowiskami kierowniczymi oraz samodzielnymi - w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
§  4.
1. Pracownikom BBN przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie tabeli oraz dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat".
2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) kierowniczych - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 15 do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
2) samodzielnych, którym powierzono koordynację wieloosobowych stanowisk pracy, oraz kierownikowi kancelarii tajnej - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 do 10% wynagrodzenia zasadniczego.
§  5.
1. Pracownikom BBN mogą być przyznawane dodatki specjalne. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego uzależnione jest od okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
2. Fundusz na dodatki specjalne ustala Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zwany dalej "Szefem BBN", w ramach posiadanych przez BBN środków na wynagrodzenia określonych w planie finansowym.
3. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, pozostaje w dyspozycji Szefa BBN.
§  6.
1. Zaszeregowania lub zmiany zaszeregowania w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania na stanowisko wyższe od dotychczas zajmowanego dokonuje Szef BBN, na wniosek kierującego właściwą komórką organizacyjną, zaopiniowany przez dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, po uzyskaniu potwierdzenia głównego księgowego o zabezpieczeniu środków finansowych.
2. Szef BBN w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymaganych kwalifikacji, określonych dla danego stanowiska; nie dotyczy to przypadków, w których wymagane kwalifikacje określają przepisy odrębne.
§  7.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się, udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w BBN, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z BBN.
4. Pracownikowi, który wykonuje pracę w BBN w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do dodatku w wyższej wysokości nastąpiło:
1) pierwszego dnia miesiąca - dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc;
2) w ciągu miesiąca - dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.
§  8.
1. Pracownikom za wieloletnią pracę w urzędach państwowych przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w BBN, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z BBN.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej. Pracownik jest zobowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 7, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
9. Przepisy ust. 7 i 8 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  9. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
§  10. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  11. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę lub w akcie mianowania.
§  12.
1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Szefa BBN.
2. Szef BBN, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może podwyższyć fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1.
§  13.
1. Doradcom Szefa BBN przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez BBN albo wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:
1) 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku krócej niż 6 miesięcy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 6 miesięcy;
3) 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 3 lata.
2. Odprawa nie przysługuje, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz gdy wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.
3. Odprawę, o której mowa w ust. 2, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWAŃ ORAZ MIESIĘCZNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKA

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeKategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy
Stanowiska kierownicze
1.zastępca Szefa BBNwyższe magisterskie6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychXI11 000- 12 000
2.dyrektor

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

wyższe magisterskie3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychX8 000 - 11 500
3.zastępca dyrektorawyższe magisterskie3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychIX6 500-10 500
4.naczelnik wydziału szef zespołuwyższe magisterskie3VIII6 500- 10 500
Stanowiska doradcze
5.doradca Szefa BBN--IX6 000- 10 500
Stanowiska samodzielne
6.ekspertwyższe magisterskie5VIII6 000-10 500
radca prawnywedług odrębnych przepisów6 000 - 9 500
7.główny specjalista, kierownik kancelarii tajnejwyższe4VII6 000 - 9000
Stanowiska wspomagające
8.starszym specjalistawyższe3VI5 000 - 8000
9.specjalistawyższe1V4 500 - 7 500
10.aspirantśrednie1IV4 000-5 500
11.archiwistaśrednie-III3 500-5 000
12.starszy referentśrednie-II3 000 - 4 500
13.referentśrednie-I2 500-3 500