[Status pracowników zatrudnionych w gabinetach politycznych] - Art. 47(1). - Pracownicy urzędów państwowych. - Dz.U.2020.537 t.j. - OpenLEX

Art. 47(1). - [Status pracowników zatrudnionych w gabinetach politycznych] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  471 [Status pracowników zatrudnionych w gabinetach politycznych]
1. 
Zatrudnienie:
1)
pracownika w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra oraz innego członka Rady Ministrów,
2)
doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1

- następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe. Do umów o pracę zawartych z tymi osobami nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za wypowiedzeniem.

2. 
Przepisu art. 421 nie stosuje się do stosunku pracy pracowników, o których mowa w ust. 1.
3. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz inne świadczenia, w tym odprawy z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługujące z tytułu zatrudnienia określonego w ust. 1.