Monitor Polski

M.P.1989.43.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1989 r.
w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182) zarządza się, co następuje:
§  1. Kierownicy urzędów państwowych, na podstawie zasad określonych w zarządzeniu, ustalają rozkłady czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników urzędów państwowych, zwanych dalej "urzędnikami".
§  2.
1. Wprowadza się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy i jego wymiar w poszczególnych dniach:
1) w jednym tygodniu miesiąca, w którym pierwsza z sobót miesiąca jest dniem dodatkowo wolnym od pracy w uspołecznionych zakładach pracy: 7-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku i 5-godzinny dzień pracy w sobotę,
2) w pozostałych tygodniach: 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku.
2. Urzędy państwowe rozpoczynają pracę o godzinie 8.15, a kończą:
1) w tygodniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w dniach od poniedziałku do piątku - o godzinie 15.15, a w sobotę - o godzinie 13.15,
2) w pozostałych tygodniach w dniach od poniedziałku do piątku - o godzinie 16.15.
3. W urzędach terenowych organów administracji państwowej można, w miarę potrzeby, określać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy odmiennie, niż to przewiduje przepis ust. 2.
§  3.
1. W granicach norm określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, można ustalać inny niż określony w § 2 ust. 1 rozkład i wymiar czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla wszystkich lub części urzędników niektórych działów administracji, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zorganizowania sprawnej obsługi obywateli.
2. Urzędnicy, którzy na polecenie przełożonego pracowali w sobotę nie będącą dniem pracy w urzędzie, otrzymują dzień wolny w innym dniu tygodnia.
§  4.
1. W urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego można, w uzgodnieniu z prezydium rady narodowej, ustalać dni pracy w inne soboty niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, dostosowując odpowiednio czas pracy w urzędzie do czasu pracy w innych zakładach pracy.
2. W rozkładzie czasu pracy urzędników terenowych organów administracji państwowej należy ustalać co najmniej jeden dzień tygodnia, w którym praca będzie wykonywana w godzinach popołudniowych, nie dłużej jednak niż do godziny 18.00.
3. W rozkładzie czasu pracy urzędów stanu cywilnego można ustalać pracę w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy, zapewniając urzędnikom dni wolne w inne dni tygodnia oraz co najmniej raz na 3 tygodnie niedzielę wolną od pracy.
§  5. 1 Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ustalić określony dzień tygodnia dniem wolnym od pracy w urzędach państwowych za odpracowaniem w najbliższą sobotę nie będącą dniem pracy w urzędzie.
§  6. Traci moc zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 294).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
1 § 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 109 z dnia 5 grudnia 1991 r. (M.P.91.43.303) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 1991 r.