Zasady tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.73.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1960 r.

UCHWAŁA Nr 294
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 1960 r.
w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Uchwała dotyczy państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz działających według zasad rozrachunku gospodarczego gospodarstw rolnych wchodzących w skład tych przedsiębiorstw lub stanowiących gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zwanych w dalszym ciągu "gospodarstwami".
2. 1
Uchwała nie dotyczy pomocniczych gospodarstw rolnych jednostek budżetowych Polskiej Akademii Nauk.

Odpisy na fundusz zakładowy.

§  2.
1.
Do tworzenia funduszu zakładowego uprawnione są gospodarstwa, które w roku gospodarczym 1960/1961 osiągną zysk bilansowy.
2.
Warunkiem do uzyskania przez gospodarstwa rolne pomocnicze jednostek budżetowych prowadzących statutową działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną prawa do tworzenia funduszu zakładowego na zasadach określonych uchwałą, oprócz warunku wymienionego w ust. 1, jest wykonanie planowanych zadań w zakresie działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej.
3.
Wysokość odpisów na fundusz zakładowy wynosi:

- 25% zysku bilansowego oraz

- 20% sumy stanowiącej poprawę wyniku bilansowego w stosunku do roku gospodarczego 1959/1960.

4.
Jeżeli gospodarstwa, o których mowa w ust. 1, osiągną w roku gospodarczym 1960/1961 w porównaniu do roku gospodarczego 1959/1960 wzrost wartości produkcji towarowej netto, dokonują odpisu dodatkowego w wysokości 10% sumy tego wzrostu.
5.
Za wartość produkcji towarowej netto uważa się wartość netto sprzedanej produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemysłu rolnego, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o różnicę wartości remanentów inwentarza żywego, produktów roślinnych, pasz i surowców dla zakładów przemysłu rolnego na początek i koniec roku gospodarczego oraz wartość usług odpłatnych wykonanych na zewnątrz.
6.
Wartość netto sprzedanej produkcji stanowi suma dochodów ze sprzedaży produktów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego, inwentarza żywego, ryb oraz wyrobów przemysłu rolnego, pomniejszona o wartość zakupionych nasion i sadzeniaków, pasz, inwentarza żywego, materiału zarybieniowego oraz surowców przemysłu rolnego.
7. 2
W razie gdy suma odpisów na fundusz zakładowy dokonanych zgodnie z ust. 3 i 4 jest niższa od 2% planowanego osobowego funduszu płac gospodarstwa w roku gospodarczym 1960/1961, odpisów dokonuje się w wysokości 2% tego funduszu płac.
8. 3
W razie gdy zysk gospodarstw nie pokryje odpisów przewidzianych w ust. 3 i 4, różnica uzupełniona zostanie dotacją budżetową.

Podział funduszu zakładowego.

§  3.
1.
Środki funduszu zakładowego przeznacza się:
1)
w wysokości 1/4 łącznej sumy funduszu zakładowego - na inwestycje i remonty kapitalne w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz budynków i sprzętu o przeznaczeniu socjalnym,
2)
na nagrody pieniężne i w naturze, przy czym łączna suma wypłat na ten cel nie może przekroczyć 8,5% osobowego funduszu płac gospodarstwa, planowanego na rok gospodarczy 1960/1961,
3)
na wydatki o charakterze socjalno-bytowym i kulturalno-oświatowym.
2.
Jeżeli suma środków pieniężnych przeznaczona zgodnie z ust. 1 pkt 1 jest niższa od 50.000 zł, gospodarstwo może środki te przeznaczyć na cele określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmniejszenia i zwiększenia wysokości odpisów.

§  4.
1.
Przy ustalaniu, czy gospodarstwu przysługuje prawo do funduszu zakładowego, jak również przy obliczaniu wysokości tego funduszu wyłącza się różnice z wprowadzonych w roku gospodarczym 1960/1961 (po dniu 1 lipca 1960 r.) urzędowych zmian cen zakupionych materiałów oraz usług obcych, stawek płac, składek na ubezpieczenia rzeczowe i społeczne, stawek podatkowych oraz stawek amortyzacji. Przepis ten nie dotyczy zmian cen i stawek, które zgodnie z odrębnymi przepisami pokrywane są dotacjami przedmiotowymi zaliczanymi do dochodów gospodarstw.
2.
Przy ustalaniu wysokości funduszu zakładowego suma zysku bilansowego może być powiększona o równowartość poniesionych w 1960/1961 r. nakładów wieloletnich na zarybienie nowych stawów i obiektów stawowych lub na założenie kultur wieloletnich, nie aktywowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.
Do sumy zysku bilansowego może być również doliczona równowartość nakładów pokrytych ze środków obrotowych na modernizację i adaptację niezbędnych pomieszczeń dla przewidzianego w planie rozszerzenia hodowli inwentarza żywego.
§  5.
1.
Jeżeli gospodarstwo osiągnęło zysk bądź zysk i poprawę wyniku w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami albo ze szkodą dla interesu społecznego, traci ono prawo do funduszu zakładowego lub fundusz ten ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
2.
Za zysk lub poprawę wyniku osiągniętego w sposób sprzeczny z przepisami bądź szkodliwy dla interesu społecznego uważa się wynik osiągnięty przez:
1)
niewykonanie remontów, powodujące utrzymywanie w złym stanie budynków, maszyn i urządzeń lub ich niszczenie,
2)
niedokonywanie prawidłowych odpisów amortyzacyjnych,
3)
niedokonywanie planowanych wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy,
4)
niewykonywanie niezbędnych zabiegów agro- lub zootechnicznych, przewidzianych w planie.

Zasady pokrywania wydatków na nagrody w gospodarstwach, które nie tworzą funduszu zakładowego.

§  6.
1.
Gospodarstwom, które nie spełnią warunków określonych w uchwale, jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac na rok gospodarczy 1960/1961.
2.
Jednostka nadrzędna uzależni wysokość przyznanych nagród w granicach ustalonych w ust. 1 od stopnia poprawy wyniku finansowego gospodarstwa.
3.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z dotacji budżetowej.

Korzystanie z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów przedsiębiorstw wielozakładowych.

§  7.
1.
Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa wielozakładowego, którego podległe jednostki działają według zasad rozrachunku gospodarczego i obowiązane są do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego (bilansu), mają prawo do uczestnictwa w funduszu zakładowym, o ile roczne sprawozdanie finansowe całego przedsiębiorstwa wykazuje zysk.
2.
Fundusz zakładowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa ustala się w takim procencie planowanego osobowego funduszu płac zarządu na rok gospodarczy 1960/1961, jaki wynika ze stosunku łącznej kwoty odpisów na fundusz zakładowy w gospodarstwach do łącznej sumy planowanego w roku gospodarczym 1960/1961 osobowego funduszu płac wszystkich podległych przedsiębiorstw, jednak w wysokości nie mniejszej niż 2% planowanego osobowego funduszu płac zarządu.
3.
Jednostka nadrzędna może zezwolić na wypłatę nagród pracownikom zarządu przedsiębiorstwa do wysokości 1% planowanego na rok gospodarczy 1960/1961 osobowego funduszu płac zarządu przedsiębiorstwa, jeżeli zgodnie z § 2 fundusz zakładowy w ogóle nie został utworzony.
4.
Na fundusz zakładowy zarządu przeznacza się środki z wpłat zysku podległych jednostek, a w razie braku tych wpłat lub ich niedostatecznej wysokości - z dotacji budżetowej.

Przepisy końcowe.

§  8.
Dotacje przedmiotowe, z których zgodnie z odrębnymi przepisami korzystają gospodarstwa, nie są potrącane przy ustalaniu podstawy odpisów na fundusz zakładowy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§  9.
Fundusz zakładowy tworzy się na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za rok gospodarczy 1960/1961. W ciągu roku gospodarstwa nie mają prawa dokonywania zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy.
§  10.
Wysokość odpisów i podział funduszu zakładowego w zakresie ustalonym w § 3 podlega zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną. Składając wniosek o zatwierdzenie odpisu gospodarstwo powinno dokonać przelewu pełnej sumy objętej wnioskiem na specjalny rachunek bankowy podlegający oprocentowaniu.
§  11.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszej uchwały jednostka nadrzędna - niezależnie od pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej - może przypisać do zwrotu kierownikowi (dyrektorowi) i starszemu (głównemu) księgowemu całość lub część pobranej nagrody.
§  12. 4
Pomocnicze gospodarstwa rolne, podległe Polskiej Akademii Nauk, tworzą w roku gospodarczym 1960/1961 fundusz zakładowy na warunkach określonych uchwałą nr 517 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna (Monitor Polski z 1959 r. Nr 3, poz. 10).
§  13.
Właściwi ministrowie w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych wydadzą szczegółowe przepisy regulujące tryb tworzenia i wykorzystania funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961.
§  14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 85 z dnia 21 lutego 1961 r. (M.P.61.27.129) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1960 r.
2 § 2 ust. 7 zmieniony przez obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1960 r. o sprostowaniu błędu (M.P.60.84.383).
3 § 2 ust. 8 zmieniony przez obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1960 r. o sprostowaniu błędu (M.P.60.84.383).
4 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 85 z dnia 21 lutego 1961 r. (M.P.61.27.129) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1960 r.