Monitor Polski

M.P.1961.27.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

UCHWAŁA Nr 85
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1961 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 19 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 294 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych (Monitor Polski Nr 73, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 skreśla się wyrazy "Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i",
2) w § 12 skreśla się wyrazy "Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.