§ 3. - Zasady podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1984.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  3.
1.
Organy założycielskie nadzorujące zakłady pracy osób kierowanych do pracy za granicą są obowiązane do:
1)
uzgadniania z Ministrami Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Handlu Zagranicznego liczby osób, według zawodów i specjalności oraz regionów, które mogą być skierowane do pracy za granicą,
2)
współdziałania z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie zapewnienia przeprowadzania oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą,
3)
zapewnienia prowadzenia ewidencji kandydatów da pracy za granicą, właściwego ich przygotowania zawodowego oraz badania potrzeb i możliwości zatrudnienia za granicą,
4)
wykorzystywania wiedzy i doświadczeń obywateli polskich zatrudnionych za granicą do aktywizacji stosunków gospodarczych i naukowo-technicznych z zagranicą.
2.
Zasady i tryb przeprowadzania oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.