Przeprowadzanie oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1985.24.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 sierpnia 1985 r.
w sprawie przeprowadzania oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157) zarządza się, co następuje:
Ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, zwanych dalej "obywatelami polskimi", przeprowadzają:
1)
przychodnie przyzakładowe lub międzyzakładowe właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia obywatela polskiego, jeżeli jest on objęty opieką przemysłowej służby zdrowia i jest kierowany do pracy z narażeniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
2)
przychodnie przyzakładowe lub międzyzakładowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania obywatela polskiego, mimo że nie jest on objęty opieką przemysłowej służby zdrowia, ale jest kierowany do pracy z narażeniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
3)
zakład społeczny służby zdrowia wyznaczony przez głównego lekarza wojewódzkiego w porozumieniu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w razie kierowania do pracy w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych,
4)
przychodnie rejonowe właściwe dla miejsca zamieszkania obywatela polskiego w przypadkach nie wymienionych w pkt 1-3.
1.
Ocenę stanu zdrowia przeprowadza się na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez zakład pracy, w którym jest zatrudniony obywatel polski, lub przez jednostkę kierującą.
2.
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1)
imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia,
2)
kraj, w którym obywatel polski ma być zatrudniony, oraz miejsce zatrudnienia,
3)
przewidywany okres zatrudnienia,
4)
rodzaj dotychczas wykonywanej pracy,
5)
rodzaj pracy, która ma być wykonywana, ze wskazaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
3.
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być wydane co najmniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu.
Orzeczenie lekarskie zawierające ocenę stanu zdrowia wydaje lekarz właściwej jednostki wymienionej w § 1 po przeprowadzeniu badania lekarskiego, z uwzględnieniem dotychczasowej dokumentacji lekarskiej oraz wskazań metodycznych ustalonych na podstawie § 3 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich i zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikom skierowanym do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych (Dz. Urz. MZiOS z 1984 r. Nr 1, poz. 5).
1.
Na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 3, lekarz wydaje świadectwo zawierające następujące dane:
1)
imię i nazwisko,
2)
numer dowodu osobistego lub paszportu,
3)
wiek,
4)
numer i datę skierowania,
5)
datę przeprowadzonego badania,
6)
ocenę stanu zdrowia, w tym brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia w danym kraju,
7)
okres ważności oceny stanu zdrowia.
2.
Okres ważności oceny stanu zdrowia ustala się na czas nie dłuższy niż okres przewidywanego zatrudnienia, określony w skierowaniu, o którym mowa w § 2.
3.
Ocena stanu zdrowia traci ważność w razie niewyjechania z Polski w okresie do 6 miesięcy, a do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych - w okresie do 3 miesięcy, oraz po każdorazowym powrocie z zagranicy ze względu na stan zdrowia.
Wysokość opłat za ocenę stanu zdrowia określają odrębne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.