Monitor Polski

M.P.1971.59.394

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1971 r.
w sprawie zasad kierowania kandydatów do techników zawodowych dla przodujących robotników, pokrywania wydatków z tym związanych oraz zatrudniania absolwentów tych techników.

Na podstawie § 2 i § 3 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1971 r. w sprawie organizowania techników zawodowych dla przodujących robotników (Monitor Polski Nr 37, poz. 238) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do techników zawodowych dla przodujących robotników mogą być kierowani robotnicy, którzy:
1) wyróżniają się aktywną postawą społeczno-polityczną i zawodową,
2) posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej,
3) odbyli co najmniej 10-letni staż pracy w uspołecznionych zakładach pracy,
4) nie przekroczyli 40 roku życia.
2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych mogą być skierowani do techników także robotnicy, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 1 pkt 4.
§  2. Do techników zawodowych dla przodujących robotników kieruje robotników dyrektor zakładu pracy w porozumieniu z organizacją partyjną i radą zakładową. Skierowanie do technikum wymaga zgody kierowanego robotnika.
§  3.
1. Pracownicy skierowani do techników zawodowych dla przodujących robotników otrzymują na czas trwania nauki w szkole płatny urlop szkoleniowy.
2. W razie powtarzania tego samego roku nauki płatny urlop szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony powtórnie tylko wówczas, gdy powtarzanie roku zostało spowodowane ważnymi przyczynami, a nie było następstwem niedostatecznych wyników w nauce. Przyczyny ocenia dyrektor zakładu w porozumieniu z organizacją partyjną i radą zakładową po zasięgnięciu opinii szkoły.
3. Zakład pracy jest obowiązany udzielić pracownikowi w okresie ferii letnich urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym na podstawie obowiązujących przepisów. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie należne w czasie urlopu szkoleniowego.
4. Po wykorzystaniu przysługującego urlopu wypoczynkowego pracownik na dalszy okres ferii letnich podejmuje pracę w zakładzie za wynagrodzeniem przysługującym w czasie urlopu szkoleniowego, nie niższym jednak niż należne za wykonaną pracę. Przerwy w nauce (poza feriami) przeznaczone są na powtórzenie przez pracownika materiału szkolnego.
5. Zakład pracy może cofnąć urlop szkoleniowy w razie niewywiązywania się pracownika z obowiązków szkolnych, a w szczególności osiągania słabych wyników w nauce, niesystematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
§  4.
1. W okresie trwania urlopu szkoleniowego, udzielonego według zasad ustalonych w § 3, pracownik zachowuje uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
2. Pracownikowi skierowanemu do technikum zawodowego dla przodujących robotników w czasie trwania nauki oraz w okresie przerwy w nauce przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone na podstawie przeciętnego zarobku z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie nauki w technikum.
3. Świadczenia niepieniężne nie stanowią podstawy wymiaru wynagrodzenia, lecz są wydawane pracownikowi w naturze.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacane jest przez zakład pracy z osobowego funduszu płac. Jeżeli wypłata tego wynagrodzenia spowoduje powstanie przekroczenia funduszu płac w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac, przekroczenie to traktuje się jako uzasadnione i nie podlegające obowiązkowi likwidacji.
5. Przeprowadzona w przedsiębiorstwie regulacja płac obejmuje także pracowników przebywających na urlopie szkoleniowym.
6. Pracowników skierowanych do techników zawodowych dla przodujących robotników obejmuje się podziałem funduszu zakładowego według zasad przyjętych w zakładzie pracy.
§  5.
1. Płatny urlop szkoleniowy pracowników skierowanych do techników zawodowych dla przodujących robotników oraz inne związane z tym wydatki obciążają koszty zakładu pracy.
2. W uzasadnionych wypadkach właściwa jednostka nadrzędna może zrefundować zakładowi pracy całość lub część wydatków, o których mowa w ust. 1.
§  6. Pracownicy skierowani do techników zawodowych dla przodujących robotników mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w internatach szkolnych oraz do wyżywienia w internatach za pełną odpłatnością.
§  7. Zakład pracy, który skierował pracowników do technikum zawodowego dla pracujących robotników, obowiązany jest do utrzymywania ze szkołą ścisłej więzi w celu śledzenia prawidłowego przebiegu nauki tych pracowników.
§  8. Absolwenci techników zawodowych dla przodujących robotników podejmują pracę w macierzystym zakładzie pracy. Zakład pracy obowiązany jest zatrudnić absolwentów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.