Zasady i warunki wprowadzania za pomocą znaków drogowych dopuszczalnych prędkości na drogach na obszarze zabudowanym.

Monitor Polski

M.P.1993.49.466

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 września 1993 r.
w sprawie zasad i warunków wprowadzania za pomocą znaków drogowych dopuszczalnych prędkości na drogach na obszarze zabudowanym.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Wprowadzenie zmniejszenia lub zwiększenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na drogach na obszarze zabudowanym następuje na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji.
1.
Wprowadzenie innej niż 60 km/h dopuszczalnej prędkości pojazdów na drogach na obszarze zabudowanym powinno być poprzedzone szczegółową analizą, czy nie spowoduje ono pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu, uwzględniającą w szczególności:
1)
wypadki drogowe i kolizje w ciągu trzech lat poprzedzających analizę, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków z pieszymi,
2)
zagospodarowanie otoczenia drogi,
3)
odległość między skrzyżowaniami,
4)
natężenie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych,
5)
szerokość jezdni i liczbę pasów ruchu,
6)
natężenie ruchu pojazdów powolnych.
2.
Wprowadzenie innej niż 60 km/h dopuszczalnej prędkości może nastąpić za pomocą znaków B-33 "ograniczenie prędkości", a w przypadku jej zmniejszenia - także za pomocą znaków B-43 "strefa ograniczonej prędkości".
3.
Ustalenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym większej lub równej 80 km/h może nastąpić na drodze (odcinku drogi) o ograniczonej dostępności i dostatecznej izolacji ruchu pieszego.
4.
Wprowadzona na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość pojazdów nie może być większa niż 90 km/h.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą ograniczeń prędkości, ustalanych w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym lub czynności wymagających zajęcia pasa drogowego, wprowadzanych na podstawie typowego projektu organizacji ruchu, określonego w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 97, poz. 485).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.