Monitor Polski

M.P.1955.80.956

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 27 sierpnia 1955 r.
w sprawie zasad i trybu uznawania obór za zarodowe i reprodukcyjne.

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. Zadaniem obór zarodowych i reprodukcyjnych jest doskonalenie pogłowia bydła i produkowanie zwierząt zarodowych wysokiej jakości, a w szczególności buhajów dla potrzeb hodowli masowej.
§  2.
1. Obory uznaje się za zarodowe lub reprodukcyjne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
1) w oborach, które mają być uznane za zarodowe:
a) co najmniej 50% krów jest wpisanych przynajmniej do wojewódzkiej księgi zarodowego bydła,
b) buhaj jest wpisany do krajowej księgi zarodowego bydła, a użytkowość matki buhaja i matki jego ojca jest w zakresie mleczności o 200 kg, a w zakresie tłuszczu w mleku o 0,2% wyższa od przeciętnej wydajności w oborze w ciągu ostatniego roku;
2) w oborach, które mają być uznane za reprodukcyjne:
a) co najmniej 50% krów jest wpisanych przynajmniej do powiatowej księgi zarodowego bydła,
b) buhaj odpowiada warunkom określonym w pkt 1 lit. b);
3) w oborze nie stwierdza się brucelozy ani klinicznych objawów gruźlicy bydła;
4) zwierzęta są żywione racjonalnie, a gospodarstwo posiada odpowiednie pastwisko i zabezpiecza w pełni pokrycie zapotrzebowania na paszę dla bydła;
5) zapewnione są zdrowe warunki bytowania zwierząt, a w szczególności:
a) budynek obory jest widny, suchy i dobrze przewietrzany,
b) są urządzenia umożliwiające indywidualne żywienie krów,
c) obora posiada okólniki o powierzchni dostosowanej do liczebności zwierząt,
d) są oddzielne pomieszczenia dla młodzieży oraz jest odpowiednio urządzona i przestronna porodówka,
e) prowadzi się surowy (zimny) wychów cieląt;
6) w oborze osiąga się taką przeciętną wydajność mleka i procent tłuszczu w mleku, jaki odpowiada wymaganiom dla wpisu do krajowych ksiąg zarodowego bydła danej rasy;
7) przeciętny przyrost młodzieży wynosi:
a) dla ras nizinnych i simentalskiej: u cieliczek co najmniej 750 g dziennie, u buhajów - 900 g dziennie,
b) dla rasy polskiej czerwonej: u cieliczek co najmniej 650 g dziennie, u buhajów 800 g dziennie;
8) osoby zajmujące się prowadzeniem i obsługiwaniem obory posiadają odpowiednie kwalifikacje.
2. Uznanie obory za zarodową lub reprodukcyjną może nastąpić po upływie co najmniej 1-rocznego okresu przeprowadzania oceny wartości użytkowej krów (ust. 1 pkt 6).
3. Ocenę wartości użytkowej krów (ust. 1 pkt 6) w oborach, które mają być uznane za zarodowe lub reprodukcyjne, przeprowadza personel zootechniczny powiatowego zarządu rolnictwa na podstawie comiesięcznych próbnych udojów.
4. Zawartość tłuszczu w mleku ustala wojewódzkie laboratorium kontroli mleczności na podstawie próbek mleka, pobranych przez personel zootechniczny przeprowadzający ocenę wartości użytkowej krów.
§  3.
1. O uznaniu obór za zarodowe lub reprodukcyjne orzekają prezydia wojewódzkich rad narodowych na podstawie opinii wydanej przez komisję.
2. Komisja wydaje opinie po przeprowadzeniu lustracji obory.
3. W skład komisji przeprowadzającej lustracje obór, które mają być uznane za zarodowe, wchodzą:
1) jako przewodniczący - starszy zootechnik hodowli bydła prezydium wojewódzkiej rady narodowej;
2) jako członkowie - przedstawiciel Instytutu Zootechniki oraz lekarz weterynarii, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4. Ministerstwo Rolnictwa może delegować do komisji (ust. 3) swego przedstawiciela, który pełni wówczas funkcję przewodniczącego komisji.
5. W skład komisji przeprowadzającej lustracje obór, które mają być uznane za reprodukcyjne, wchodzą:
1) jako przewodniczący - starszy zootechnik hodowli bydła prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
2) jako członkowie - główny zootechnik prezydium powiatowej rady narodowej oraz lekarz weterynarii, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
6. W przypadku gdy przeprowadza się lustrację obory podległej Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, w skład komisji wchodzi również zootechnik właściwego zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych lub zespołu hodowli zarodowej.
§  4. Posiadacze obór uznanych za zarodowe lub reprodukcyjne obowiązani są odchowywać corocznie na sprzedaż buhaje w ilości odpowiadającej co najmniej 15% stanu krów w oborze. Przed sprzedażą buhaje odchowane w oborach zarodowych powinny być wpisane przynajmniej do wojewódzkiej księgi zarodowego bydła, a buhaje odchowane w oborach reprodukcyjnych - przynajmniej do powiatowej księgi zarodowego bydła.
§  5. Obory uznane za zarodowe i reprodukcyjne pozostają pod nadzorem i szczególną opieką służby zootechnicznej prezydiów rad narodowych oraz korzystają z bezpłatnej opieki służby weterynaryjnej, której zakres ustali odrębne zarządzenie.
§  6.
1. W przypadku gdy obora uznana za zarodową lub reprodukcyjną przestała odpowiadać warunkom określonym w § 2, uznanie zostaje cofnięte przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej na podstawie opinii komisji określonej w § 3. Komisja wydaje opinię po przeprowadzeniu lustracji obory.
2. W przypadku gdy posiadacz obory nie dopełnia obowiązku określonego w § 4, prezydium wojewódzkiej rady narodowej może cofnąć uznanie obory za zarodową lub reprodukcyjną.
§  7. Aktualny wykaz wszystkich obór uznanych za zarodowe i reprodukcyjne ogłasza się w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej dwa razy do roku:
1) za pierwsze półrocze roku kalendarzowego - w sierpniu;
2) za drugie półrocze - w lutym następnego roku.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.