Monitor Polski

M.P.2020.322

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 75/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. określa załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".
2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. poz. 308).
3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane konsulowi przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.
4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie, a następnie dane z protokołu przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.
5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie ręcznie, według wzoru określonego uchwałą nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 319).
6. Podpisany i opieczętowany protokół wyników głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.
7. W razie braku możliwości przekazania protokołu wyników głosowania w obwodzie w sposób wskazany w pkt 6 obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu wyników głosowania w obwodzie konsul zapisuje odpowiednio na formularzu protokołu wyników głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy "protokół wyników" i wpisując wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzone w ten sposób zapisy wyników głosowania w obwodzie konsul opatruje pieczątką imienną i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go pieczątką imienną i podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.
8. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.
9. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie wskazane w pkt 3. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole wyników głosowania w obwodzie, o którym mowa w pkt 6, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 7.
10. Konsul niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.
11. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.
12. Jeden egzemplarz podpisanego i opieczętowanego protokołu wyników głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

Obwód głosowania nr ...................

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

............................................................................"

(siedziba)

13. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:
1) kopertę z protokołem wyników głosowania w obwodzie;
2) protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeżeli zostały podjęte);
3) drugi egzemplarz protokołu wyników głosowania w obwodzie, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.
14. Otrzymane koperty z protokołami wyników głosowania w obwodzie konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami wyników głosowania w obwodzie nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
15. Drugie egzemplarze protokołów wyników głosowania w obwodzie wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od:
1) ministra właściwego do spraw zagranicznych informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami;
2) dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z pieczęcią.
16. Uchwałę stosuje się także w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania.