Monitor Polski

M.P.2020.319

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 45/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ………

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKACH GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU …

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU …

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKACH GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór