Monitor Polski

M.P.2020.321

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 76/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. określa załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".
2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. poz. 308).
3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane kapitanowi statku przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie, a następnie dane z protokołu przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.
5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie ręcznie, według wzoru określonego uchwałą nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 319).
6. Po sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.
7. Jeden egzemplarz podpisanego i opieczętowanego protokołu wyników głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi załączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w odrębnej kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

Obwód głosowania nr ........................

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

...............................................................................................................................................

(siedziba)

8. Koperta z protokołem, drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami oraz protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeśli zostały podjęte) przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, opakowania zbiorcze z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć komisji.
9. Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisany przez członków komisji i opieczętowany, wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej.
10. W razie braku możliwości przekazania protokołu wyników głosowania w obwodzie w sposób określony w pkt 9 kapitan statku przekazuje pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego, za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołu wyników głosowania w obwodzie pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej zapisuje na odpowiednim formularzu protokołu wyników głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy "protokół wyników" i wpisując wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania podpisuje pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej zapisuje w formie odrębnego dokumentu i podpisuje. Na dokumentach odnotowuje się imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.
11. Otrzymaną od obwodowej komisji wyborczej kopertę z protokołem wyników głosowania w obwodzie oraz protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeśli zostały podjęte) wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej niezwłocznie po powrocie do kraju. Jeżeli dokumenty te oraz pieczęć komisji nie zostaną przekazane Okręgowej Komisji Wyborczej do czasu jej rozwiązania, kapitan statku przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
12. Uchwałę stosuje się także w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania.