Zasady gospodarowania oponami trakcyjnymi przeznaczonymi do bieżnikowania.

Monitor Polski

M.P.1979.13.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
z dnia 25 kwietnia 1979 r.
w sprawie zasad gospodarowania oponami trakcyjnymi przeznaczonymi do bieżnikowania.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 2 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 29, poz. 193) oraz w związku z § 4 uchwały nr 168 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1978 r. w sprawie intensyfikacji bieżnikowania opon trakcyjnych zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej przy nabywaniu opon trakcyjnych nowych zobowiązane są do odprzedaży opon używanych.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą nabywać nowe opony jedynie po przedstawieniu oryginalnych dowodów odprzedaży opon używanych.
3.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o oponach używanych, rozumie się przez to używane opony trakcyjne nadające się do bieżnikowania.
1.
Każdorazowy zakup nowych opon, w ramach zatwierdzonych bilansów opon przeznaczonych do eksploatacji, uzależniony jest od odprzedaży co najmniej następujących ilości opon używanych:
1)
40% ilości nabywanych opon nowych do samochodów osobowych,
2)
40% ilości nabywanych opon nowych do samochodów dostawczych,
3)
50% ilości nabywanych opon nowych do samochodów ciężarowych,
4)
20% ilości nabywanych opon nowych do maszyn budowlanych,
5)
20% ilości nabywanych opon nowych do ciągników,
6)
15% ilości nabywanych opon nowych do maszyn rolniczych,
7)
10% ilości nabywanych opon nowych do wózków przemysłowych.
2.
Minister Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej może rozszerzać lub ograniczać zakres odprzedaży opon używanych w granicach 20%.
1.
Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" koordynuje działalność w zakresie bieżnikowania opon w kraju oraz prowadzi kontrolę jakości opon skupowanych, procesu bieżnikowania i opon bieżnikowanych.
2.
Zjednoczenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia pomoc techniczną dla zakładów bieżnikujących i dostawy surowców do bieżnikowania opon.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej stanowiące duże organizacje transportowe dostarczają używane opony bezpośrednio do zakładów bieżnikujących, wskazanych przez Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" i otrzymują jednocześnie taką samą ilość ogumienia bieżnikowanego.
2.
Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala się w załączniku do zarządzenia.
3.
Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1, może być zmieniany przez Ministra Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej na wniosek zainteresowanych ministrów, kierowników urzędów centralnych i zarządów centralnych związków spółdzielni.
4.
Skup opon używanych od jednostek innych niż wymienione w ust. 1 prowadzą punkty skupu zgrupowane w:
1)
Zjednoczeniu Przetwórstwa Surowców Wtórnych,
2)
Centrali Techniczno-Handlowej Motoryzacji "Polmozbyt",
3)
Centrali Handlowej Sprzętu Rolniczego "Agroma",
4)
Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska".
5.
Dopuszcza się ajencyjne formy skupu opon używanych.
6.
Szczegółowe zadania w zakresie skupu i odprzedaży opon używanych oraz opon bieżnikowanych dla jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 4, ustala dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil".
1.
Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" określa corocznie, w ramach ilości podanych w § 2 ust. 1, szczegółowe wielkości odprzedaży opon używanych dla zakładów bieżnikujących.
2.
Wskaźnik odprzedaży opon używanych, o których mowa w ust. 1, dla jednostek gospodarki uspołecznionej stanowiących duże organizacje transportowe (§ 4 ust. 1) wylicza się na podstawie zrealizowanych dostaw opon nowych w roku ubiegłym.
Klasyfikacji skupowanych opon używanych dokonują na podstawie obowiązujących norm klasyfikatorzy powołani w zakładach bieżnikujących oraz w placówkach handlowych i jednostkach skupu, o których mowa w § 4 ust. 4.
1.
Zabrania się stosowania nowych opon do maszyn, urządzeń, przyczep, naczep i agregatów na kołach ogumionych, gdy bieżnikowane ogumienie odpowiada ich technicznym warunkom eksploatacji.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedmiotów przeznaczonych na eksport oraz w razie gdy podaż bieżnikowanego ogumienia nie pokrywa zapotrzebowania.
Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil" wyda szczegółowe przepisy regulujące sposób i zasady postępowania, wynikające z niniejszego zarządzenia.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 września 1969 r. w sprawie zasad gospodarowania używanym ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 46, poz. 364),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 lutego 1970 r. w sprawie organizacji skupu i odprzedaży używanego ogumienia trakcyjnego (Monitor Polski Nr 6, poz. 58).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH ZOBOWIĄZANYCH DO BEZPOŚREDNIEGO DOSTARCZANIA UŻYWANYCH OPON DO ZAKŁADÓW BIEŻNIKUJĄCYCH

1. Przedsiębiorstwa transportowe zgrupowane w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej.

2. Przedsiębiorstwa transportowe zgrupowane w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Transportowo-Sprzętowych Budownictwa "TRANSBUD".

3. Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.

4. Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne i zakłady transportu, podległe Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.

5. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego.

6. Przedsiębiorstwa transportowe zgrupowane w Zjednoczeniu Transportu Handlu Wewnętrznego.