Monitor Polski

M.P.1984.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1984 r.

UCHWAŁA Nr 14
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1984 r.
w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji.

W celu zapewnienia terminowej realizacji wybranych inwestycji, na podstawie art. 2 i 384 Kodeksu cywilnego oraz w związku z § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń (Dz. U. Nr 75, poz. 339) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się zamówienia rządowe na realizację wybranych inwestycji.
2. Wykaz inwestycji objętych zamówieniami rządowymi ustala się w centralnych planach rocznych.
§  2.
1. W zakresie inwestycji nowo rozpoczynanych, objętych zamówieniami rządowymi, wybór generalnego wykonawcy i innych jednostek wykonujących zamówienie następuje w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez organ założycielski inwestora. Zamówienie rządowe może być udzielone bez przetargu, jeżeli organ założycielski inwestora uzyska zgodę Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na nieurządzanie przetargu.
2. Organ założycielski inwestora powołuje komisję do rozpatrzenia ofert.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą przedstawiciele: organu założycielskiego inwestora, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra do Spraw Cen, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Gospodarki Materiałowej oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej.
4. Zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustalają organy założycielskie inwestorów.
§  3.
1. Inwestorzy realizujący inwestycje objęte wykazem, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawierają umowy o realizację tych inwestycji jako zamówień rządowych z generalnymi wykonawcami lub z innymi jednostkami wykonującymi na zasadzie bezpośredniego zlecenia roboty budowlano-montażowe, prace geologiczne i geodezyjne, usługi transportowo-sprzętowe budownictwa oraz prace rozruchowe.
2. Generalni wykonawcy zawierają z podwykonawcami umowy o realizację robót na analogicznych zasadach jak umowy, o których mowa w ust. 1.
3. Umowy o realizację zamówień rządowych, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają akceptacji ministrów lub wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego) sprawujących funkcje organów założycielskich w stosunku do wykonawców realizujących roboty, prace i usługi oraz do inwestorów.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (Monitor Polski Nr 8, poz. 47), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszej uchwały.
5. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Prezesem Państwowego Arbitrażu Gospodarczego ustali w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały wzór umowy o realizację inwestycji jako zamówień rządowych.
6. Inwestorzy są obowiązani do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§  4. Jednostki wykonujące zamówienia rządowe korzystają z gwarantowanego zaopatrzenia w paliwa, surowce i materiały objęte obowiązkowym pośrednictwem, potrzebne do realizacji tych zamówień, oraz z prawa zakupu w pierwszej kolejności materiałów nie objętych obowiązkowym pośrednictwem, z uwzględnieniem zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego obowiązujących na dany rok.
§  5.
1. Ustala się na 1984 r., określone w załączniku do uchwały, kwoty wynagrodzeń wolne od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, z przeznaczeniem na premie dla pracowników za wykonanie określonych zadań rzeczowych w ramach inwestycji centralnych oraz inwestycji przedsiębiorstw wspomaganych z budżetu państwa, objętych zamówieniami rządowymi. Ustalona w załączniku do uchwały rezerwa do dyspozycji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, przeznaczona na ewentualne zwiększenie w ciągu roku w szczególnie uzasadnionych wypadkach kwot określonych dla poszczególnych inwestycji, może być powiększona o nie wypłacone premie stosownie do przepisu § 7 ust. 2.
2. Podziału kwot, o których mowa w ust. 1, między poszczególne jednostki wykonujące roboty, prace i usługi dokonują, na podstawie wniosków inwestorów i wykonawców robót i usług, organy założycielskie inwestorów w porozumieniu z organami założycielskimi jednostek wykonawczych i usługowych, z uwzględnieniem stopnia trudności realizowanych zadań rzeczowych.
3. Wypłata premii i zwolnienie od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej następuje po potwierdzeniu przez inwestora wykonania zakresów rzeczowych (węzłów, etapów i obiektów), wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji, oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych akceptowanych przez organy założycielskie jednostek wykonawczych i usługowych.
4. Wysokość kwot, o których mowa w ust. 1, w następnych latach będzie określana w centralnych planach rocznych, a ich podział oraz wypłaty premii i zwalnianie od obciążeń będą dokonywane według zasad ustalonych w ust. 2 i 3.
§  6.
1. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek organów założycielskich jednostek wykonujących roboty, prace i usługi w ramach pozostałych inwestycji przedsiębiorstw, objętych zamówieniami rządowymi, uzgodniony z organami założycielskimi inwestorów, może ustalić dla tych jednostek - w ramach kwot określonych w centralnych planach rocznych - kwotę wynagrodzeń przeznaczoną na premie za wykonanie zadań rzeczowych wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji, wolną od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
2. Wypłat premii dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 i 3.
§  7.
1. Kontrolę realizacji zamówień rządowych prowadzą organy założycielskie jednostek zamawiających i organy założycielskie jednostek wykonawczych.
2. W razie niewykonania zamówienia rządowego przyjętego przez jednostkę wykonawczą, właściwy organ pozbawia ją preferencji, o których mowa w § 4-6, chyba że jednostka zamawiająca nie wywiązała się z zobowiązań w stosunku do jednostki wykonującej zamówienie rządowe.
3. Organy założycielskie inwestorów w porozumieniu z organami założycielskimi jednostek wykonawczych i usługowych będą przedstawiać Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów kwartalne informacje o realizacji inwestycji objętych zamówieniami rządowymi.
4. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów będzie przedstawiał Radzie Ministrów półroczne informacje o realizacji inwestycji objętych zamówieniami rządowymi.
§  8. W odniesieniu do inwestycji organizacji spółdzielczych przez organ założycielski rozumie się zarząd właściwego centralnego związku spółdzielczego.
§  9. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewni uwzględnienie w sprawozdawczości statystycznej realizacji inwestycji objętych zamówieniami rządowymi.
§  10. Traci moc uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji centralnych (Monitor Polski Nr 19, poz. 109).
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KWOTY WYNAGRODZEŃ WOLNE OD OBCIĄŻEŃ NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, PRZEZNACZONE NA PREMIE DLA PRACOWNIKÓW ZA WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH

Lp.InwestorKwota
Nazwa inwestycjimln zł
1Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
- budowa kopalni odkrywkowej 83,0
2Elektrownia Bełchatów
- budowa elektrowni 12 x 360 MW184,0
3Elektrownia Stalowa Wola
- rozbudowa elektrowni w celu dostawy ciepłej wody do kopalni siarki 10,0
4Sieci elektroenergetyczne w zakresie tranzytu i wyprowadzenia mocy z Chmielnickiej Elektrowni Atomowej na napięciu 750 kV i 400 kV 46,5
5Elektrownia Jądrowa Żarnowiec
- budowa elektrowni 2 x 465 MW 30,0
6Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice"
- budowa zakładu koksowniczego106,6
7Zakłady Mechaniczne "Ursus"
- rozbudowa zakładu 17,0
8Zakłady Metalurgiczne "Ursus" w Lublinie
- I etap budowy zakładów metalurgicznych 12,0
9Zakłady Chemiczne "Police"
- budowa kompleksu wytwórni nawozów azotowo-fosforowych "Police II" 81,0
10Zakłady Azotowe "Kędzierzyn"
- budowa wytwórni alkoholi oxo 16,0
11Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"
- budowa wytwórni antybiotyków 29,0
12Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu
- budowa ciepłowni parowej Olendry 4,5
13Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie
- budowa kombinatu celulozowo-papierniczego w Kwidzynie 54,0
14Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale"
- budowa garbarni skór miękkich w Bieżanowie 3,6
15Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini
- budowa zakładu wełny mineralnej 5,0
16Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Cigacicach
- budowa zakładu wełny mineralnej 6,4
17Centrum Onkologii w Warszawie
- budowa centrum 11,5
18Cukrownie Mazowieckie w Płocku
- budowa cukrowni w Glinojecku 14,5
19Urząd Wojewódzki w Katowicach
- budowa wodociągu Dziećkowice 22,0
20Urząd m.st. Warszawy
- budowa Wodociągu Północnego 13,2
21Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Poznaniu
- budowa zakładu pomp wtryskowych 2,4
22Zakłady Mechaniczne we Włocławku
- budowa zakładu 6,3
23Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego "Stomil" w Środzie Wielkopolskiej
- rozbudowa zakładu 3,5
24Rezerwa do dyspozycji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów100,0