Zadania prezydiów rad narodowych oraz naczelników miast i gmin w dziedzinie rozwoju i działalności samorządu mieszkańców w miastach.

Monitor Polski

M.P.1973.26.158

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1973 r.

UCHWAŁA Nr 133
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1973 r.
w sprawie zadań prezydiów rad narodowych oraz naczelników miast i gmin w dziedzinie rozwoju i działalności samorządu mieszkańców w miastach.

Na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) oraz w związku z uchwałą Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie ramowego regulaminu (statutu) samorządu mieszkańców w miastach (Monitor Polski Nr 24, poz. 147) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Prezydia rad narodowych oraz naczelnicy miast i gmin są obowiązani do zapewnienia wszechstronnej pomocy organom samorządu mieszkańców w ich działalności.
2.
Prezydia miejskich rad narodowych, a w miastach podzielonych na dzielnice - dzielnicowych rad narodowych oraz naczelnicy miast i gmin opracują w porozumieniu z prezydiami właściwych komitetów Frontu Jedności Narodu i przedstawią do rozpatrzenia radom narodowym projekty uchwał określające:
1)
podział terenu miasta na osiedla i obwody mieszkaniowe stanowiące obszary działania organów samorządu mieszkańców,
2)
regulamin samorządu mieszkańców opracowany na podstawie ramowego regulaminu uchwalonego przez Radę Państwa, z uwzględnieniem miejscowych potrzeb, i ustalający:
a)
zadania samorządu mieszkańców, których realizacja ma istotne znaczenie dla miasta (dzielnicy), z uwzględnieniem warunków miejscowych terenu objętego działaniem organów samorządu mieszkańców,
b)
organizację samorządu mieszkańców na terenie miasta (dzielnicy),
c)
kryteria podziału zadań między organy samorządu mieszkańców poszczególnych stopni.
3.
Prezydia rad narodowych wyższego stopnia mogą wydawać prezydiom miejskich (dzielnicowych) rad narodowych oraz naczelnikom miast i gmin wytyczne w celu ujednolicenia organizacji i działalności organów samorządu mieszkańców.
1.
Prezydia miejskich (dzielnicowych) rad narodowych określą zadania wydziałów (organów równorzędnych) i innych jednostek podporządkowanych radom narodowym w zakresie pomocy udzielanej organom samorządu mieszkańców, z nałożeniem obowiązku;
1)
uczestnictwa zainteresowanych przedmiotem obrad pracowników wydziałów (jednostek równorzędnych) w zebraniach i posiedzeniach organów samorządu mieszkańców,
2)
przyjmowania (w trybie ustalonym dla radnych) przedstawicieli organów samorządu mieszkańców, występujących ze sprawami wynikającymi z pracy tych organów.
2.
Na terenie miasta stanowiącego siedzibę rady narodowej wspólnej dla tego miasta i gminy zadania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 wykonuje naczelnik miasta i gminy lub upoważniony przez niego pracownik urzędu miasta i gminy.
1.
Wnioski i interwencje organów samorządu mieszkańców rozpatrują i załatwiają właściwe wydziały prezydiów miejskich (dzielnicowych) rad narodowych. O sposobie załatwienia wydziały zawiadamiają organy samorządu najpóźniej w ciągu miesiąca od chwili ich zgłoszenia. Nieuwzględnienie wniosku lub interwencji powinno być uzasadnione.
2.
W razie nieuwzględnienia wniosku lub interwencji organ samorządu mieszkańców może wystąpić do prezydium rady narodowej o rozstrzygnięcie spornej sprawy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do naczelników miast i gmin, z tym że w razie nieuwzględnienia przez naczelnika miasta i gminy wniosku lub interwencji organ samorządu mieszkańców może wystąpić do rady narodowej miasta i gminy.
1.
Prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej oraz naczelnik miasta i gminy mogą organizować z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego komitetu Frontu Jedności Narodu okresowe narady przewodniczących organów samorządu mieszkańców.
2.
Do udziału w naradach (ust. 1) powinni być zapraszani przewodniczący właściwych komisji rady narodowej.
3.
Wnioski zgłoszone przez przewodniczących organów samorządu mieszkańców powinny być przedstawione na sesji rady przy omawianiu danego tematu.
Co najmniej raz w okresie kadencji organów samorządu mieszkańców prezydia miejskich (dzielnicowych) rad narodowych oraz naczelnicy miast i gmin przedstawiają radom narodowym materiały do oceny działalności organów samorządu mieszkańców wraz z wnioskami w sprawie wykonania konkretnych zadań lub ustalenia metod działania organów samorządu mieszkańców oraz kierunków współdziałania i pomocy dla nich ze strony właściwych organów administracji państwowej.
1.
Prezydia miejskich (dzielnicowych) rad narodowych oraz naczelnicy miast i gmin zapewnią organom samorządu mieszkańców odpowiednie lokale na ich potrzeby, a także udostępnią lokale w pomieszczeniach własnych, instytucji im podporządkowanych lub na zasadzie umów - w pomieszczeniach organizacji społecznych oraz innych instytucji i zakładów pracy.
2.
Wydatki związane z działalnością organów samorządu mieszkańców pokrywane są z budżetu właściwej rady narodowej. W szczególności z budżetów rad narodowych zapewnia się finansowanie wydatków związanych z wyposażeniem i utrzymaniem lokali organów samorządu mieszkańców oraz pokrycie wydatków biurowych.
3.
Organy samorządu mieszkańców mogą ponadto gromadzić własne środki finansowe na realizację powierzonych im zadań.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) zobowiązani są do udzielania systematycznej, wszechstronnej pomocy prezydiom rad narodowych i ich organom w stwarzaniu warunków sprzyjających realizacji zadań samorządu mieszkańców. W szczególności zostaną ustalone przez:
1)
Ministra Finansów - odpowiednia klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z działalnością, o której mowa w § 6, zasady finansowania tych wydatków oraz szczegółowy tryb prowadzenia przez organy samorządu mieszkańców gospodarki finansowej,
2)
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - zasady współdziałania jednostek państwowych zarządzających domami mieszkalnymi z organami samorządu mieszkańców, a także zasady przyznawania tym organom lokali potrzebnych do ich działalności,
3)
Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług - zasady współdziałania organów i jednostek handlu oraz usług z organami samorządu mieszkańców,
4)
Ministra Oświaty i Wychowania - zasady współdziałania szkół, komitetów rodzicielskich z organami samorządu mieszkańców oraz zasady wykorzystywania pomieszczeń szkolnych i ich urządzeń (świetlice, boiska sportowe itp.) przez organy samorządu mieszkańców,
5)
Ministra Kultury i Sztuki - zasady korzystania przez organy samorządu mieszkańców z pomieszczeń i urządzeń placówek kulturalno-oświatowych oraz pomocy w organizowaniu imprez kulturalnych,
6)
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - zasady współpracy jednostek służby zdrowia i opieki społecznej z organami samorządu mieszkańców,
7)
Ministra Spraw Wewnętrznych - zasady współdziałania jednostek Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z organami samorządu mieszkańców,
8)
Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki - zasady współdziałania podległych jednostek z organami samorządu mieszkańców.
2.
Ustalenia, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane do dnia 30 czerwca 1973 r.
Zaleca się centralnym organizacjom i związkom spółdzielni ustalenie zasad współdziałania spółdzielni z organami samorządu mieszkańców.
Wykonanie uchwały porucza się prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz zainteresowanym ministrom i Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.