Zachowanie prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1959.58.284

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1959 r.
w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38), zarządza się, co następuje:
Pracownicy resortu górnictwa i energetyki, zwolnieni od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych, działających w zakładach pracy resortu górnictwa i energetyki, na podstawie § 2 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38), zachowują poza uprawnieniami określonymi w § 4 ust. 2 uchwały również prawo do deputatu (węglowego i in.), ulgowej taryfy za energię elektryczną, opieki lekarskiej i innych świadczeń socjalnych, przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy, na warunkach tych układów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.