Zabezpieczenie niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego.

Monitor Polski

M.P.1960.17.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1960 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1960 r.
w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego.

W celu zapewnienia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego będą przekazywać do dnia 10 stycznia i 10 lipca każdego roku właściwym organom do spraw lokalowych prezydiów miejskich i gromadzkich rad narodowych (rad narodowych osiedli) półroczne wykazy pozostających do dyspozycji tych organów mieszkań:
1)
zajmowanych przez pracowników, którzy przeszli do pracy z jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego do innych resortów,
2)
zajmowanych przez pracowników, którzy przeszli do pracy w jednostkach organizacyjnych przemysłu węglowego z innych resortów,
3)
przydzielonych pracownikom jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego przez organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych, poza mieszkaniami zastrzeżonymi do dyspozycji górnictwa węglowego, w myśl § 1 lit. c) uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 28, poz. 192) - zwanej dalej w skróceniu "uchwałą nr 126".
2.
Jednostkami organizacyjnymi przemysłu węglowego w rozumieniu ust. 1 są: zjednoczenia przemysłu węgla kamiennego, Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego, Zjednoczenie Budownictwa Górniczego, Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego, Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych oraz podległe tym zjednoczeniom jednostki, a ponadto Stacja Ratownictwa Górniczego, Biuro Projektów Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego i Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego.
1.
Na podstawie wykazów dostarczonych przez jednostki organizacyjne przemysłu węglowego oraz własnych materiałów organy do spraw lokalowych prezydiów miejskich i gromadzkich rad narodowych (rad narodowych osiedli) będą prowadzić ewidencję zmian w stanie posiadania mieszkań jednostek określonych w § 1 ust. 2 oraz sporządzać odpowiednie zestawienia liczbowe w okresach półrocznych według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.
2.
Organy do spraw lokalowych będą przekazywać zestawienia, wymienione w ust. 1, w terminach do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku nadrzędnym organom prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Zbiorcze zestawienia danych dla terenu całego województwa (miasta wyłączonego z województwa) będą przekazywane Ministrowi Gospodarki Komunalnej do dnia 15 lutego i 15 sierpnia każdego roku.
Zasady sporządzania wykazów (§ 1 ust. 1) i zestawień (§ 2) oraz prowadzenia ewidencji zmian w stanie posiadania lokali (§ 2) określą Ministrowie Gospodarki Komunalnej oraz Górnictwa i Energetyki.
Sporządzone na podstawie zbiorczych zestawień bilanse, wskazujące ilości mieszkań, które jednostki organizacyjne przemysłu węglowego utraciły w okresie danego roku, stanowią podstawę do wniosków o przydział dodatkowej ilości mieszkań.
1.
Mieszkania zastrzeżone do dyspozycji resortu górnictwa węglowego w trybie uchwały nr 126, a nie objęte przepisami art. 63 prawa lokalowego, będą przydzielane przez organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego pracownikom tych jednostek, w ramach przepisów o publicznej gospodarce lokalami.
2.
Mieszkania opróżnione przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego (§ 1 ust. 2) będą przydzielane przez organy do spraw lokalowych pracownikom tego samego zakładu pracy, wskazanym przez jego kierownictwo, o ile nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa lokalowego. Mieszkania zaś, na których przydział pracownikom jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego nie zezwalają przepisy prawa lokalowego, objęte będą wyrównaniem, o którym mowa w § 4.
Pierwsze wykazy i zestawienia sporządzone na podstawie niniejszej uchwały (§§ 1 i 2) obejmą okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1959 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.