Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ ORAZ GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 1 września 1960 r.
w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian.

Na podstawie § 3 uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 82) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu powołana jest uchwała bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć uchwałę nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 82).
1.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego (§ 1 ust. 2 uchwały) sporządzają w okresach półrocznych wykazy mieszkań określonych w § 1 ust. 1 oraz w § 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały odrębnie dla terenu każdego miasta, osiedla i gromady.
2.
Wykazy sporządza się w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Podstawą do sporządzenia wykazu jest kartoteka zawierająca karty ewidencyjne mieszkań (załącznik nr 2), prowadzona przez jednostki organizacyjne przemysłu węglowego.
2.
Karty ewidencyjne obejmują dane o mieszkaniach, których najemcami są osoby określone w § 1 ust. 1 uchwały, oraz o mieszkaniach wymienionych w § 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały.
Kartoteka (§ 3) składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza obejmuje karty ewidencyjne mieszkań zajmowanych przez najemców, którzy w okresie półrocza, jakie ma być objęte wykazem, przeszli do pracy z jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego do innych resortów (§ 1 ust. 1 pkt 1 uchwały), oraz karty ewidencyjne mieszkań opróżnionych w tym półroczu przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego, a nie przydzielonych następnie innym pracownikom tych jednostek ze względu na przepisy prawa lokalowego (§ 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały);
2)
część druga obejmuje karty ewidencyjne mieszkań zajmowanych przez najemców, którzy w okresie półrocza, jakie ma być objęte wykazem, przeszli do pracy w jednostkach organizacyjnych przemysłu węglowego z innych resortów (§ 1 ust. 1 pkt 2 uchwały) oraz karty ewidencyjne mieszkań przydzielonych w tym półroczu, a wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały.
Organy do spraw lokalowych prezydiów miejskich i gromadzkich rad narodowych (rad narodowych osiedli) prowadzą na podstawie własnych materiałów półroczną ewidencję zmian w stanie posiadania mieszkań jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego (§ 2 ust. 1 uchwały) według wzoru ustalonego dla działów I i II wykazu (§ 2), z tym że wyrazy "Wykaz mieszkań" zastępuje się wyrazami "Ewidencja zmian w stanie posiadania lokali".
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego przesyłają w terminach do dnia 10 stycznia i 10 lipca każdego roku po jednym egzemplarzu wykazów (§ 2) organom do spraw lokalowych prezydiów właściwych miejskich (dzielnicowych) i gromadzkich rad narodowych (rad narodowych osiedli).
1.
Po sprawdzeniu danych z wykazów, otrzymanych od jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego, ze stanem faktycznym na podstawie własnych materiałów, w szczególności na podstawie ewidencji zmian w stanie posiadania mieszkań (§ 5), organ do spraw lokalowych prezydium rady narodowej miasta (dzielnicy), osiedla i gromady sporządza zestawienie liczbowe obejmujące dane według rubryk 13-20 wykazu (załącznik nr 1). Zestawienie to przesyła się w terminie do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku nadrzędnemu organowi do spraw gospodarki lokalowej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2.
Właściwy do spraw lokalowych organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) sporządza zestawienie zbiorcze dla całego województwa z podziałem na poszczególne powiaty (miasta stanowiące powiaty, dzielnice) i przesyła je w terminie do dnia 15 lutego i 15 sierpnia każdego roku do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
3.
Zbiorcze zestawienia liczbowe z poszczególnych województw (ust. 2) stanowią podstawę do sporządzenia bilansu, wskazującego ilości mieszkań, utraconych przez jednostki organizacyjne przemysłu węglowego w okresie danego roku (§ 4 uchwały).
1.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego przesyłają swym jednostkom nadrzędnym w terminach określonych w § 6 zestawienia zbiorcze z wykazów (rubryki 13-22 załącznika nr 1) z podziałem na poszczególne miasta, osiedla i gromady.
2.
Jednostki nadrzędne nad jednostkami przemysłu węglowego sporządzają zestawienia zbiorcze dla obszaru poszczególnych województw i przesyłają je Ministerstwu Górnictwa i Energetyki w terminach do dnia 25 stycznia i 25 lipca każdego roku.
Wykazy i zestawienia (§§ 2, 7 i 8) obejmujące cały rok 1959 powinny być sporządzone jednorazowo i przesłane właściwym organom łącznie z wykazami za pierwsze półrocze 1960 r. w terminie dwumiesięcznym od dnia wejścia w życie zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ MIESZKAŃ ZA ......... PÓŁROCZE 196 ... R.

z terenu miasta, osiedla, gromady .........

objętych uchwałą nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 82).

Dział I.Dział II.
Wykaz mieszkań wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz w § 5 ust. 2 zdanie 2 uchwałyWykaz mieszkań wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały
Lp.Nazwisko i imię najemcyMiejsce zamieszkaniaUlica, nr domu i nr mieszkaniaLiczba zajmowanych izbMieszkanie objęte § ... ust. ... pkt ... uchwały (podać:

a) § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały lub też

b) § 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały)

Lp.Nazwisko i imię najemcyMiejsce zamieszkaniaUlica, nr domu i nr mieszkaniaLiczba zajmowanych izbMieszkanie objęte jest § 1 ust. 1 pkt ... uchwały (podać:

a) § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały lub też

b) § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały)

123456789101112

Dział III.

Zestawienie danych z działu I i II.

Mieszkania objęte § 1 ust. 1 pkt 1

uchwały

Mieszkania objęte

§ 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały

Mieszkania objęte § 1 ust. 1 pkt 2

uchwały

Mieszkania objęte § 1 ust. 1 pkt 3

uchwały

Liczby wynikowe

(+ -) *)

Liczba mieszkańLiczba izbLiczba mieszkańLiczba izbLiczba mieszkańLiczba izbLiczba mieszkańLiczba izbdotyczące mieszkańdotyczące izb
13141516171819202122

_________

*) Dla otrzymania liczby wynikowej z rubryki 21 należy dodać liczby z rubryk 13 i 15 oraz oddzielnie z rubryk 17 i 19, a następnie od większej sumy odjąć mniejszą. Jeżeli suma liczb z rubryk 13 i 15 jest większa od sumy liczb z rubryk 17 i 19, do rubryki 21 wpisuje się różnicę ze znakiem -, w przeciwnym razie ze znakiem +. Dla otrzymania liczby wynikowej z rubryki 22 należy dodać liczby z rubryk 14 i 16 oraz oddzielnie z rubryk 18 i 20, a następnie od większej sumy odjąć mniejszą. Jeżeli suma liczb z rubryk 14 i 16 jest większa od sumy liczb z rubryk 18 i 20, do rubryki 22 wpisuje się różnicę ze znakiem -, w przeciwnym razie ze znakiem +.

Uwagi:

Zestawienie sporządził: .........................

Pieczęć zakładu pracy

............ dnia ............. 196 .... r.

Prezydium .................. Rady Narodowej

(Wydział - Referat) .......................

w .....................

Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawia zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 82) oraz § 6 zarządzenia Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1960 r. w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian (Monitor Polski Nr 74, poz. 342) - przesyła się niniejszy wykaz mieszkań z terenu miasta, osiedla, gromady ......... za okres ......... półrocza 196 ... r.

...................................

(podpis kierownika jednostki

sporządzającej wykaz)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1. Nazwisko najemcy .........................

Imię najemcy .............................

Oddział (Dział, Wydział) .................

KARTA EWIDENCYJNA MIESZKANIA

PowiatMiasto, osiedle, gromadaMiejscowość (tylko w gromadach)Ulica i nr domuNr mieszkaniaIlość izb
234567
Data przejścia do pracy z jednostki organizacyjnej przemysłu węglowego do innego resortu

(§ ust. 1 pkt 1 uchwały)

Data opróżnienia mieszkania, na którego przydział pracownikom jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego nie zezwalają przepisy prawa lokalnego

(§ 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały)

Data przejścia do pracy w jednostce organizacyjnej przemysłu węglowego z innego resortu

(§ 1 ust. 1 pkt 2 uchwały)

Data przydzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej przemysłu węglowego mieszkania określonego w § 1 ust. 1 pkt 3 uchwałyUwagi
9101112

W każdej karcie należy wypełnić rubryki 1-7 i ewentualnie 12, z rubryk zaś 8-11 tylko jedną właściwą dla danego przypadku.