Monitor Polski

M.P.2015.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.:
1) protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się również w ponownym głosowaniu, umieszczając w prawym górnym rogu protokołu wyraz "PONOWNE".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEPROWADZONEGO W DNIU ......................................................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKACH GŁOSOWANIA

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................................

wzór