Monitor Polski

M.P.2020.247

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 27/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej powołanej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji.
§  2.  Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej powołanej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§  3.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 254).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.