Monitor Polski

M.P.2015.254

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji ustaloną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 152).
2. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.