Monitor Polski

M.P.2015.153

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Karta do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów.
2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3. Nazwiska i imię (imiona) kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.
1. W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.
2. W przypadku braku możliwości sporządzenia karty do głosowania w formacie A5 dopuszczalne jest sporządzenie karty w formacie A4.
3. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
4. Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponowne głosowanie w dniu ........

wzór