Monitor Polski

M.P.2019.793

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 121/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 37d § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzory informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO TYLKO JEDNEGO KANDYDATA

grafika

1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) (M.P. poz. 1275), która utraciła moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).