Wzory informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.793

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 121/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 37d § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzory informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
1)
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Komisarz Wyborczy w ..............................

......................................................................

(adres)

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jedną listę kandydatów,

stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (miasta).

wzór

Delegatura KBW w ...............................

.................................................................

(adres e-mail)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Komisarz Wyborczy w ..............................

......................................................................

(adres)

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO TYLKO JEDNEGO KANDYDATA

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jedną listę kandydatów,

stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (miasta).

wzór

Delegatura KBW w ...............................

.................................................................

(adres e-mail)

1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) (M.P. poz. 1275), która utraciła moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).