Monitor Polski

M.P.2015.1275

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach)

Na podstawie art. 37d § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wzory informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach), stosowanych w wyborach:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) do organów jednostek samorządu terytorialnego w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7) do organów jednostek samorządu terytorialnego w m.st. Warszawie, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  2. Terminy upływu czynności wyborczych podawane w informacjach o wyborach powinny uwzględniać art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego.
§  3. Do nowych, przedterminowych, uzupełniających i ponownych wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz przedterminowych i ponownych wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) stosuje się właściwie dostosowane do danych wyborów odpowiednie wzory informacji o wyborach, określone w § 1 pkt 5-7 uchwały.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu ..............................................................., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ...................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ...................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu .................................................................................................. .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu .................................................................., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu ..........................................................................................., również w godzinach od 7.00 do 21.00,

(data ponownego głosowania: dzień - miesiąc - rok)

zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia .......................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia .................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosownia, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w dniu ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu ................................................................................................... .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w dniu .................................................................., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu ................................................................................................... .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr ................................................

(nr okręgu wyborczym)

zostaną przeprowadzone w dniu ..................................................., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu ................................................................................................... .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną przeprowadzone w dniu ......................................................................

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach do Rady ....................................................................................... głosować można

(nazwa rady i jednostki samorządu terytorialnego)

tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Rady Powiatu ........................ oraz do Sejmiku Województwa .............................

(nazwa powiatu) (nazwa województwa)

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W wyborach ..................................................................., jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego

(nazwa organu wykonawczego gminy)

kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na ................................................................

(nazwa organu wykonawczego gminy)

nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu ....................................................,

(data ponownego głosowania: dzień - miesiąc - rok)

również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata na .........................................................................

(nazwa organu wykonawczego gminy)

głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach ................................................................. W przypadku przeprowadzania

(nazwa organu wykonawczego gminy)

ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia ................................................................................ .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach ............................................................, jeżeli będzie ono przeprowadzane.

(nazwa organu wykonawczego gminy)

Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia ..................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu ................................................................................................... .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

(pieczęć nagłówkowa organu

wykonawczego gminy lub jej nadruk)

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną przeprowadzone w dniu ......................................................................

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach do Rady ........................................................................................ i do Sejmiku

(nazwa rady i jednostki samorządu terytorialnego)

Województwa ..........................................

(nazwa województwa)

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W wyborach Prezydenta Miasta ..................................., jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego

(nazwa miasta)

kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta Miasta ..............................

(nazwa miasta)

nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu ....................................................,

(data ponownego głosowania: dzień - miesiąc - rok)

również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata na Prezydenta Miasta .............................., głosując

(nazwa miasta)

za wyborem kandydata, stawia się znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta .............................. . W przypadku przeprowadzania

(nazwa miasta)

ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta ........................... , jeżeli będzie ono przeprowadzane.

(nazwa miasta)

Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu ................................................................................................... .

(nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W M.ST. WARSZAWIE

(pieczęć nagłówkowa Prezydenta m.st. Warszawy lub jej nadruk)

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną przeprowadzone w dniu ...................................................................... w godzinach od 7.00 do 21. 00.

(data wyborów: dzień - miesiąc - rok)

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz do Rady Dzielnicy .......................................... głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając

(nazwa dzielnicy)

na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

W wyborach Prezydenta m.st. Warszawy, jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta m.st. Warszawy nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu ........................................................., również

(data ponownego głosowania: dzień - miesiąc - rok)

w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata na Prezydenta m.st. Warszawy, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie dzielnicy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia ............................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie dzielnicy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia ..................................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia ..................................... .

(data: dzień - miesiąc - rok)

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu m.st. Warszawy lub urzędu dzielnicy.