Monitor Polski

M.P.2015.616

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym *

Na podstawie art. 103 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym (M.P. Nr 20, poz. 302).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Pan/Pani:

ImięDrugie imięNazwisko
Numer PESEL

jest wyznaczony(-na) przez ..........................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu uprawnionego do udziału w kampanii referendalnej)

.......................................................................................................................................................

do sprawowania funkcji męża zaufania/zastępcy męża zaufania*) w celu obserwacji:

1) przebiegu głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodzie głosowania nr ... w ............................................................................................................................... *)

(nazwa miejscowości, gmina i województwo)

2) ustalenia wyników głosowania przez Komisarza Wyborczego w ....................*)

3) ustalenia wyniku referendum przez Państwową Komisję Wyborczą*)

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień ............................................................ .

........................................................ ................................................................

(nazwa miejscowości, data) (podpis z podaniem imienia i nazwiska

osoby upoważnionej do wyznaczenia

męża zaufania w imieniu podmiotu

uprawnionego)**)

______

*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć.

**) Zaświadczenie należy okazać łącznie z kopią dokumentu upoważniającego do wyznaczenia męża zaufania w imieniu podmiotu uprawnionego do udziału w kampanii referendalnej.

* Z dniem 31 stycznia 2018 r. nin. uchwała utraciła częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia art. 103 ustawy z dnia 11 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2017.15) przez art. 5 pkt 46 ustawy·z·dnia·11·stycznia·2018·r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych·(Dz.U.2018.130).