Monitor Polski

M.P.2016.163

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/IiŚ 2014-2020/29(1)10/2015) w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 9 października 2015 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).