Art. 7. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7. 

(uchylony).