Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1431 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  8.  [Informacja o dokumentach systemu realizacji]

Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz na portalu szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego zmiany są stosowane.