Art. 8. - [Informacja o dokumentach systemu realizacji] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  8.  [Informacja o dokumentach systemu realizacji]

Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz na portalu szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego zmiany są stosowane.