Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2019.863

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.

Na podstawie art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M.P. poz. 64) ogłasza się wysokość opłat za udzielenie koncesji.
I.
Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie może być wyższa niż:
1)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 13 356 384 zł;
2)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 28 073 456 zł;
3)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 6 678 193 zł;
4)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 28 073 456 zł.
II.
Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wynosi:
1)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny - 544 zł;
2)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny - 10 845 zł;
3)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 544 zł;
4)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 2170 zł.
III.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny, z zastrzeżeniem pkt IV, stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953) oraz liczb 1,02 1  i 1,016 2 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
IV.
W postępowaniach, o których mowa w § 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953), jeżeli korzystniejsze dla wnioskodawcy są przepisy rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370), opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania oraz liczb 1,037 3  i 1,009 4 , 5 , 6 , 7 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
1 Współczynnik waloryzacji określony w pkt 11I ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r. (M.P. poz. 1039).
2 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M.P. poz. 64).
3 Współczynnik waloryzacji określony w pkt III ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r. (M.P. poz. 819).
4 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. poz. 94).
5 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. (M.P. poz. 109) w 2014 r. w stosunku do 2013 r. ceny pozostały na takim samym poziomie.
6 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. (M.P. poz. 73) w 2015 r. w stosunku do 2014 r. nastąpił spadek cen o 0,9%.
7 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. (M.P. poz. 72) w 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek cen o 0,6%.