Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposób ich wyliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1953

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:
1)
dla zakresu fal średnich: 20 zł × K,
2)
dla zakresu UKF: 370 zł × K,

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:
Liczba mieszkańców w zasięgu programuOpłata w zł
do 0,5 mln12 000 + 660 × K
powyżej 0,5 mln do 5 mln180 000 + 660 × K
powyżej 5 mln480 000 + 660 × K

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

1. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi 6 444 140 zł.
2. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi:

185 zł × K

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. 
Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi:

185 zł × (Kc - Ka)

gdzie:

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. 
Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
5.  1
 Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji, o której mowa w ust. 1-3, dla standardu DAB+, wynosi:
1)
A × 0,25 - w przypadku koncesji wygasającej przed dniem 1 stycznia 2035 r.,
2)
A × 0,5 - w przypadku koncesji wygasającej w okresie od dnia 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2036 r.

- gdzie: A - oznacza opłatę ustaloną zgodnie z ust. 1-3.

1. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi 13 544 781 zł.
2. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:

360 zł × K

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. 
Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi:

360 zł × (Kc - Ka)

gdzie:

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. 
Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
1. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi 27 089 562 zł.
2. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:

720 zł × K

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. 
Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi:

720 zł x (Kc - Ka)

gdzie:

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. 
Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
1. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam, wynosi 20% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.
2. 
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują nie więcej niż:
1)
3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5;
2)
6 minut w ciągu godziny, wynosi 75% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera audycje sponsorowane.
4. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży.
Jeżeli w całkowitym zasięgu programu radiowego rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy albo zasięg takiego programu obejmuje mniej niż 100 tysięcy mieszkańców miasta o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu wynosi 80% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1.
W przypadku zmiany koncesji, która ma wpływ na wysokość opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w § 1-7, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, o ile są one korzystniejsze dla wnioskodawcy.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2023 r. (Dz.U.2023.2309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2023 r.