Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.64

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).