Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Monitor Polski

M.P.2017.686

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wynosi 9,50% w stosunku rocznym.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).