Art. 11c. - [Obwieszczenie o wysokości odsetek ustawowych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2023 r.
Art.  11c.  [Obwieszczenie o wysokości odsetek ustawowych]

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.