Monitor Polski

M.P.2018.326

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość kwoty, o której mowa w:
1) art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 694 zł;
2) art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy - wynosi nie mniej niż 1052 zł;
3) art. 81 ust. 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 211 zł;
4) art. 81 ust. 2 ustawy - wynosi nie mniej niż 211 zł;
5) art. 146 ust. 2 ustawy - wynosi nie mniej niż 526 zł;
6) art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 3470 zł;
7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - wynosi nie mniej niż 6939 zł;
8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - wynosi nie mniej niż 3470 zł;
9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - wynosi nie mniej niż 1735 zł;
10) art. 150 ust. 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).