[Dodatek na dziecko niepełnosprawne] - Art. 81. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Dodatek na dziecko niepełnosprawne] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  81.  [Dodatek na dziecko niepełnosprawne]
1. 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł 9  miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
2.  10
 Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł 11  miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
9 Aktualna kwota jest ustalana na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.
10 Art. 81 ust. 2 zmieniony przez art. 386 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
11 Aktualna kwota jest ustalana na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.